Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd – juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 19 juni 2024.

Uppföljning handlingsplan Omställningsutredningen 

I januari 2024 antog nämnden en handlingsplan utifrån Omställningsutredningens beslutade åtgärder. Under nämndsammanträdet redovisade förvaltningen en uppföljning som visar att de planerade åtgärderna till största del har kommit i gång och följer planering. Det visar sig på olika sätt, till exempel i form av minskat antal missbruksplaceringar, lägre andel placeringar i konsulentstödda familjehem och att det nu finns en rutin för genomförande av egenkontroller. Det visar sig också genom ett ökat engagemang och ansvarstagande på olika nivåer, både hos chefer och ledare men också hos medarbetare. 

Under andra halvan av 2024 behöver förvaltningen nu säkerställa att påbörjade förändringsprocesser fortgår och där det finns behov av det intensifieras. 

Politiskt initiativ personligt ombud 

Vid sammanträdet väckte Karin Adolfsson (S), Lena Wollert Holmberg (V) och Marianne Bodin (MP) ett politiskt initiativ som innebär att återkalla uppsägningen av avtalet gällande Personligt Ombud i Värmland. Nämnden beslutade att anta det politiska initiativet.

Vill du veta mer?

Andra ärenden som behandlades var bland annat information om ny socialtjänstlag och habiliteringsersättning socialpsykiatri. Om du vill ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.