Till innehållet

Tekniska nämnden i korthet – januari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 24 januari 2024.

Uppstart av projekt: Curlinghall

Tidigare är det beslutat om en ny curlinghall. I den investeringsplan som fullmäktige beslutade om i juni 2023 handlar det om tio miljoner 2024 och 20 miljoner 2025.Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att starta planering och projektering av ny curlinghall. Förutsättningarna är att hallen uppförs på befintlig lokalisering, ambitionen är att nyttja samma kylanläggning som ishallen.

Tekniska nämnden ska efter projektering besluta om projektets fortsättning.

Verksamhetsplan 2024

Varje nämnd ska fatta beslut om en verksamhetsplan med nämndmål som utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. Nämndens verksamhetsplan syftar till att beskriva på
vilket sätt nämnden bidrar till att uppnå de strategiska målen. All planering skall utgå och främja god ekonomisk hushållning.

Tekniska förvaltningen har i årets verksamhetsplan gjort justeringar från tidigare års verksamhetsplaner för att göra den tydligare och enklare att följa upp med nya förslag på nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Målen ska under året följas upp med mätbara indikatorer. I verksamhetsplanen redogörs även kort för vilka möjligheter och utmaningar nämnden står inför 2024 och i framtiden.

Tekniska nämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 2024 för tekniska nämnden och översänder dokumentet till kommunfullmäktige.

Här hittar du verksamhetsplanen.

Här hittar du en kortversion av verksamhetsplanen.

Övrig information   

Andra ärenden som avhandlades under Tekniska nämndens första sammanträde för året var bland annat antagande av arbetsmiljöplan 2024 och antagande av attestförteckning 2024. Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.