Till innehållet

Ändring av detaljplan för Svanen, Ankan och Kalkonen

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Svanen, Ankan och Kalkonen. Ändringsförslaget var tillgängligt för samråd under perioden 20 december 2022 till 8 februari 2023.

Upphävandet gäller en lantmäteriakt: 1781K-1002/1953. Ett sådant upphävande hanteras som ändring av detaljplan och följer därmed detaljplaneprocessen. Upphävandet bedöms kunna genomföras med förenklat förfarande enligt 4 kap. 18 § PBL.

Förslag till ändring av stadsplanen för Svanen, Ankan och Kalkonen m.m i Kristinehamns församling i Kristinehamns kommun. Akt: 1781K-501/1979.

Gällande detaljplan påverkas inte av upphävandet av tomtindelning.

Upphävandeförslaget tas fram med förenklat förfarande enligt 5 kap 38 c § PBL. Beslut om uppdrag till upphävande gavs 2022-11-14 § 173 av kommunstyrelsen. Det innebär att det endast var under samrådet som möjlighet fanns att inkomma med synpunkter. 

läs mer här

Samrådshandlingar:

Samrådshandling

Ändring av akt

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".