Till innehållet

Bidrag för föreningar och studieförbund

Ideella föreningar som har verksamhet i Kristinehamn kan söka bidrag från kommunen. Genom föreningsstödet vill kommunen bidra till ett rikt föreningsliv, förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. Olika typer av föreningar söker bidrag hos olika nämnder.

De olika bidragsformerna förväntas uppdateras under vinterhalvåret 2023/2024.

För att kunna söka föreningsstöd måste föreningen följa vissa riktlinjer. Det handlar bland annat om att föreningen måste ha en demokratisk verksamhet, vara öppen för alla och vara religiöst- och partipolitiskt obundet.

Du kan läsa mer om riklinjerna i det nedladdningsbara dokumentet Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte (pdf).

Olika typer av bidrag

Anläggningsstöd

Föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar för ungdomsverksamhet eller anläggningar som främjar allmänheten kan söka driftbidrag. Bidraget kan sökas, och beviljas, för att täcka de driftskostnader som föreningen har. Vid bedömningen tar vi hänsyn till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande. Bidragets storlek bestäms av tekniska nämnden.

Ansökan görs via Interbook GO en gång per år, senast 28 februari.

Ansök om anläggningsstöd

Kontakt: Fritidssamordnare Henrik.Arneng@kristinehamn.se, 0550-881 17.

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt aktivitetsstöd söks främst av idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet.

För varje aktiv ungdom boende i Kristinehamns kommun kan föreningen få en viss summa. Med aktiva ungdomar menas ungdomar mellan 7-25 år som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst tio tillfällen det senaste verksamhetsåret. Föreningen ska kunna visa upp närvarokort samt en medlemsförteckning med namn, adress och telefonnummer.

Ansökan lämnas in via Interbook GO två gånger per år senast den 25 februari och 25 augusti.

Ansök om lokalt aktivitetsstöd

Kontakt: Fritidssamordnare Henrik.Arneng@kristinehamn.se, 0550-881 17.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag ges till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år. Stödet ska ge föreningen en grundtrygghet för verksamheten.

Bidraget kan användas till det verksamheten behöver för att skapa möjligheter för sina medlemmar. Bidragssumman baseras på antalet medlemmar i föreningen.

Ansökan ska avse föreningens senaste verksamhetsår. Ansökan lämnas in via Interbook GO en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti beroende på föreningens verksamhetsår.

Ansök om verksamhetsbidrag

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag kan ges till en förening med medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning. Utbildningen ska vara anordnad av riks- eller distriktsorganisation och vara godkänd av kommunen. Ansökan görs av föreningen och inte av enskilda personer.

Bidraget kan sökas vid kurs- eller utbildningstillfällen. För att vara bidragsberättigad ska en kursdag omfatta minst 5 lektionstimmar. En lektionstimme = 40 minuter. Medlemmar som deltar i utbildningen ska ha fyllt 15 år.

Till ansökan bifogar du:

 • Ett intyg om utbildningen, utfärdat av utbildningsledningen
 • Utbildningsprogrammet där kursinnehållet framgår.

Ansök om utbildningsbidrag

Kontakt: Fritidssamordnare Henrik.Arneng@kristinehamn.se, 0550-881 17.

Riktlinjer för föreningsbidrag Kulturnämnden (pdf).

Verksamhetsbidrag och driftbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av kulturföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar samt Folkets hus-föreningar som bedriver offentliga kulturaktiviteter i Kristinehamns kommun. Föreningen ska uppfylla de villkor som gäller enligt Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte. Verksamhetsbidraget ska gå till att stötta föreningens grundverksamhet.  

I ansökan ska föreningen beskriva grundverksamheten samt de specifika kostnadsposter där medlen ska nyttjas. Om en förening söker för personalkostnader ska detta göras inom ramen för verksamhetsbidrag. Det går också att söka för kompetenshöjande insatser för föreningens styrelse och ledare. 

För de föreningar som har sin verksamhet i egna eller hyrda lokaler kan ett driftbidrag som kompletterar verksamhetsbidraget sökas. Driftbidraget är tänkt som ett stöd i kostnader som har med driften av anläggningen att göra, exempelvis arrende, hyra och rörliga kostnader för uppvärmning och el, renhållning och vatten och avlopp. Driftstödet kan inte användas för större investeringar i en lokal. I ansökan ska varje kostnadspost specificeras och motiveras. Kristinehamns kommun har tolkningsförbehåll vid bedömningen av vilka kostnader bidraget kan användas till. 

Ansökan om verksamhets- och driftbidrag görs i denna e-tjänst senast den 31 januari för kommande verksamhetsår.

För att söka verksamhets- och driftbidrag behövs följande handlingar: 

• verksamhetsberättelse från föregående år  

• senaste årsmötesprotokoll  

• senaste reviderade bokslut eller motsvarande handling som visar föreningens ekonomiska redovisning för senaste år  

• kommande års verksamhetsplan och budget (om föreningen ännu inte haft årsmöte kan dessa dokument vara godkända av föreningens styrelse) 

• senaste revisionsberättelse samt namn och personnummer på revisor  

• stadgar och protokoll som visar vilka som är firmatecknare för föreningen  

• uppgift om antal betalande medlemmar  

• uppgift om vilka som ingår i föreningens styrelse (namn och personnummer) 

Kontakt: Bibliotekarie Linn Lundtoft, Linn.Lundtoft@kristinehamn.se, 0550-880 76

 

Arrangemangsstöd, ansökan och redovisning

Arrangemangsstöd kan sökas av kulturföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar samt Folkets hus-föreningar som bedriver offentliga kulturaktiviteter i Kristinehamns kommun. Föreningen ska uppfylla de villkor som gäller enligt Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte. En förening kan, i enlighet med de kommungemensamma riktlinjerna, inte erhålla arrangemangsbidrag för arrangemang/verksamhet som föreningen redan har beviljats verksamhetsbidrag för. 

Arrangemangsstöd betalas ut som ett förlustbidrag och avser offentliga arrangemang genomförda i Kristinehamns kommun. Arrangemangsstöd kan användas till kostnader som är direkt kopplade till arrangemanget, dock ej till gåvor och ersättning till föreningens egna medlemmar. Ansökan kan göras löpande under året, men ska vara kulturförvaltningen till handa senast en månad innan planerat arrangemang.  

Redovisning ska göras senast två månader efter arrangemanget oavsett arrangemangets ekonomiska utfall. Utbetalning av förlustbidraget görs efter inlämnad och godkänd redovisning. En förening kan söka arrangemangsbidrag flera gånger under året och varje ansökan behandlas separat.  

Ansökan och redovisning görs i samma e-tjänst. Observera att redovisning med bifogad ekonomisk dokumentation ska göras av samtliga arrangemang som blivit beviljade arrangemangsstöd oavsett arrangemangets ekonomiska utfall.

Arrangemangsstöd, ansökan och redovisning

Inför varje nytt kalenderår ska föreningen bifoga nedanstående handlingar till den första ansökan om arrangemangsstöd. Undantag ges om föreningen redan skickat in dessa handlingar i en ansökan om verksamhets- och driftbidrag. 

• verksamhetsberättelse från föregående år  

• senaste årsmötesprotokoll  

• senaste reviderade bokslut eller motsvarande handling som visar föreningens ekonomiska redovisning för senaste år  

• kommande års verksamhetsplan och budget (om föreningen ännu inte haft årsmöte kan dessa dokument vara godkända av föreningens styrelse) 

• senaste revisionsberättelse samt namn och personnummer på revisor  

• stadgar och protokoll som visar vilka som är firmatecknare för föreningen  

• uppgift om antal betalande medlemmar  

• uppgift om vilka som ingår i föreningens styrelse (namn och personnummer) 

Kontakt: Bibliotekarie Linn Lundtoft, Linn.Lundtoft@kristinehamn.se, 0550-880 76

Startbidrag

Bidraget kan sökas av en nybildad förening. Verksamheten måste bedrivits i minst sex månader.

Startbidraget ska hjälpa föreningen att komma igång med verksamheten. Bidragssumman är 1000-3000 kr efter bedömning av kommunen.

Ansökningsblankett för startbidrag för föreningar

De här bidragen kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer. Ansökan om bidrag görs på särskild blankett eller via Självservice och behöver ha kommit in i tid till socialnämnden som beslutar.

Anläggningsbidrag

Har föreningen kostnader för anläggningar, byggnader eller mark som ni äger eller hyr kan ni ansöka om anläggningsbidrag. I er ansökan behöver ni detaljerat lista alla kostnader och motivera varför ni söker bidrag för dem. Anläggningsbidrag för kommande verksamhetsår söker ni från december till och med 15 januari.

Medlemsbidrag

Medlemsbidrag kan sökas för medlemmar som betalat medlemsavgift under verksamhetsåret som föregår ansökan. Bidraget är bestämd summa per medlem och år. Medlemsbidrag kan sökas för kommande verksamhetsår under december och till och med 15 januari.

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för projekt som bidrar till ny verksamhet, projekt som bidrar till att nå nya medlemmar och nya målgrupper samt projekt som bidrar till annan specificerad utveckling. Bidraget är begränsat till 1000 kr per projekt och år. Projektbidrag kan sökas löpande under innevarande verksamhetsår till och med 30 november. 

Startbidrag

Startbidrag kan sökas av nystartad förening för initiala aktiviteter och investeringar i syfte att etablera föreningens verksamhet. Föreningen ska ha varit verksam i minst två månader. Bidraget är begränsat till 2000 kr och kan utifrån syftet sökas en gång per nystartad förening. Startbidrag kan sökas löpande under innevarande verksamhetsår till och med 30 november. 

Ansökan via Självservice publiceras här under våren. Fram till dess kontaktar du Carin Övringe om du har frågor.

Kontakt: Utvecklingsledare Carin Övringe, Carin.Ovringe@kristinehamn.se, 0550-885 79.

Verksamhetsbidrag

För att stötta er förenings grundverksamhet kan ni söka verksamhetsbidraget. I ansökan beskriver ni  er grundverksamhet och vilka kostnader i den som bidraget ska användas till. Om er förening söker bidrag för personalkostnader är det verksamhetsbidraget ni ska söka.

Anläggningsbidrag

Har ni kostnader för anläggningar, byggnader eller mark som föreningen äger eller hyr kan ni ansöka om anläggningsbidrag. I er ansökan behöver ni detaljerat lista alla kostnader och motivera varför ni söker bidrag för dem. 

Startbidrag

Har ni en nystartad förening kan ni söka startbidrag. Bidraget är till för att stötta er förening att komma igång med aktiviteter eller göra nödvändiga investeringar - för att etablera föreningens verksamhet. Bidraget är begränsat till 5000 kr och kan endast sökas en gång. I er ansökan behöver ni detaljerat lista alla kostnader och motivera varför ni söker bidrag för dem. 

Ansök om bidrag till sociala föreningar

Kontakt

Utvecklingsledare Ulrik Piehl.

Mejl: Ulrik.Piehl@kristinehamn.se

Telefon: 0550-885 79.

Kommunbidrag för studieförbund (folkbildningsverksamhet)

Kommunbidrag kan sökas av organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag, och som får statsbidrag från Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet.

Kommunbidraget delas upp i grundbidrag och särskilt bidrag. Grundbidraget är 80 procent av den totala bidragssumman och det särskilda bidraget är 20 procent.

Bidraget ska bidra till att:

 • främja verksamhet som gör det möjligt för invånarna att påverka sin livssituation
 •  skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
 • stärka och utveckla demokratin
 • öka delaktigheten i kulturlivet genom att främja kulturupplevelser och eget skapande.

Grundbidrag

Grundbidraget baseras på det senast avslutade verksamhetsåret, första halvåret det innevarande året samt den verksamhet som organisationen planerar i Kristinehamns kommun det år som bidraget avser. Grundbidraget är minst 70 procent av föregående års bidragsnivå.

Ansökan om kommunbidrag ska göras av organisationen senast den 1 december och ska gälla det kommande kalenderåret. Länk till digitala ansökningstjänsten publiceras här cirka en månad innan ansökningsperioden slut.

Särskilt bidrag

Det särskilda bidraget finns för att stötta utvecklingen av befintlig verksamhet och start av ny verksamhet på lång sikt. Det särskilda bidraget kan sökas löpande under året.

Prioriterade kriterier vid fördelning av särskilt bidrag:

 • öppen verksamhet
 • engagera ungdomar 15-25 år
 • verksamhet med personer med funktionsnedsättning
 • utjämning av bildningsklyftor
 • utveckling och förnyelse av demokratin
 • verksamhet utanför Kristinehamns tätort
 • samverkan.

Ansök om särskilt bidrag

Kontakt: Bibliotekarie Linn Lundtoft, Linn.Lundtoft@kristinehamn.se, 0550-880 76.

Om inte din förening passar in i någon av rubrikerna ovan så betraktar vi den som en övrig förening. Övriga föreningar söker idag bidrag till sin verksamhet från kommunens föreningsråd.

Kontakta föreningssamordnare för mer information om hur du ansöker bidrag.

Ta också gärna kontakt med oss om du är tveksam över vilken typ av förening din förening bör betraktas som.

Kontakt: Torunn Åstholm, Torunn.Astholm@kristinehamn.se.

Nämnder som hanterar föreningsbidrag

 • Kulturnämnden hanterar bidragsansökningar från kulturföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar och Folkets Hus-föreningar.
 • Tekniska nämnden hanterar bidragsansökningar från idrottsföreningar.
 • Nämnden för stöd, vård och omsorg hanterar bidragsansökningar från pensionärsföreningar.
 • Nämnden för arbete, kompetens och välfärd hanterar bidragsansökningar för sociala föreningar.
 • Rådet för funktionshindersfrågor (kommunstyrelsen) hanterar bidragsansökningar för föreningar som jobbar med funktionshindersfrågor.

 

Passar din förening inte in i någon av de listade nämnderna kan du söka bidrag hos Föreningsrådet, som består av tjänstepersoner från samtliga förvaltningar.

Kontaktuppgifter

Torunn Åstholm - Utredare
torunn.åstholm@kristinehamn.se

0550-881 71

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".