Till innehållet

Bidrag för föreningar och studieförbund

Föreningar och studieförbund kan söka olika former av bidrag.

De kommunala föreningsbidragen är ett ekonomiskt stöd för att stimulera och främja föreningslivet i Kristinehamns kommun. Kommunstyrelsen i Kristinehamns kommun utformar gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag, men varje nämnd handlägger och beslutar om respektive bidrag.

Det kan normalt inte sökas av:

 • Skolidrotts-/elevföreningar
 • Politiska ungdomsförbund
 • Stödföreningar (supporterklubbar)
 • Allianser/länsföreningar
 • Korporationsföreningar
 • Fritidsgårdar
 • Föreningar knutna till religiösa samfund
 • Föreningar knutna till svenska försvaret

Genom vår föreningsservice kan du söka föreningsbidrag och använda föreningsregistret. Du når också vårt bokningssystem för hallar, salar och lokaler. 

Här kan du läsa vår kommungemensamma plan för föreningsbidrag till föreningar.

Olika typer av bidrag

Föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar för ungdomsverksamhet eller anläggningar som främjar allmänheten kan söka driftbidrag. Bidraget kan sökas, och beviljas, för att täcka de driftskostnader som föreningen har. Vid bedömningen tar vi hänsyn till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande. Bidragets storlek bestäms av tekniska nämnden.

Ansökan görs via Interbook GO en gång per år, senast 28 februari.

Fritidschef Henrik Arneng, 0550-881 17

Ekonomiska och ideella föreningar är de huvudsakliga mottagarna av arrangemangsstöd. Stöd beviljas inte enskilda personer eller företag.

Via arrangemangsstödet kan föreningar få hjälp med marknadsstöd, marknadsmaterial eller förlustgaranti. En förening kan enbart få ett stöd per år. För vår prioritering och planering är det viktigt att föreningen är ute i god tid med sin ansökan.

Vi prioriterar projekt och evenemang som:

 • har en grad av privat eller annan extern finansiering
 • bidrar till att deltagare/aktiva/publik övernattar minst en natt i Kristinehamn
 • är nyskapande och bidrar till förnyelse
 • är av minst regional men gärna av nationell karaktär
 • engagerar flera olika aktörer t ex handeln och olika boendeanläggningar
 • har en långsiktig ambition och strategi
 • har en strategi för uppföljning och utvärdering
 • inhandlar varor och tjänster via lokala entreprenörer
 • involverar ett hållbarhetstänk, bidrar till jämställdhet eller integration
 • är idémässigt, finansiellt och geografiskt förankrade i länet.

 

Kontakt

Turistchef Ulrika Ganterud Evermark, 0550-882 39

Arrangemangsstöd till kulturföreningar kan främst sökas av föreningar. I särskilda fall, i dialog med kulturförvaltningen, kan arrangemangsstödet beviljas till grupper på enskilt initiativ eller organisationer som står utanför föreningslivet.

Vi stödjer arrangemang som ska bidra till ett brett och tillgängligt kulturutbud.

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till arrangemangets genomförande såsom teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring, arvode till föreläsare och artister med mera.

Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast fyra veckor innan planerat arrangemang.

 

Kontakt

Bibliotekarie Linn Lundtoft 0550-880 76

Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Föreningens verksamhet ska vara ett komplement till socialnämndens ansvarsområde.

Föreningen söker årsstödet för olika omkostnader som finns i verksamheten. Det kan handla om lokalkostnader eller andra kostnader som föreningen behöver för att kunna driva verksamheten. Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den.

 

 

Kontakt

Utvecklingsledare Carin Övringe, 0550-885 79

Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer.

Föreningen söker årsstödet för att få hjälp med de lokalkostnader som finns i verksamheten. Årsbidraget baseras på föreningens lokalkostnad samt föreningens dokumenterade förmåga att genomföra verksamhetens mål. Pensionärsföreningar får även ett medlemsbidrag på 22 kronor per medlem.

Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska inkomma inom angiven tid. Beslut om bidrag tas av socialnämnden.

Utbetalning av beviljat bidrag görs när socialförvaltningen har fått in följande dokument:

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk redovisning med tillhörande revisionsberättelse för föregåendes års verksamhet
 • verksamhetsplan för sökt verksamhetsår.

 

Kontakt

Utvecklingsledare Carin Övringe, 0550-885 79

Kommunbidrag kan sökas av organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag, och som får statsbidrag från Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet.

Kommunbidraget delas upp i grundbidrag och särskilt bidrag. Grundbidraget är 80 procent av den totala bidragssumman och det särskilda bidraget är 20 procent.

Bidraget ska bidra till att:

 • främja verksamhet som gör det möjligt för invånarna att påverka sin livssituation
 •  skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
 • stärka och utveckla demokratin
 • öka delaktigheten i kulturlivet genom att främja kulturupplevelser och eget skapande.

Grundbidrag

Grundbidraget baseras på det senast avslutade verksamhetsåret, första halvåret det innevarande året samt den verksamhet som organisationen planerar i Kristinehamns kommun det år som bidraget avser. Grundbidraget är minst 70 procent av föregående års bidragsnivå.

Ansökan om kommunbidrag ska göras av organisationen senast den 1 december och ska gälla det kommande kalenderåret. 

Ansök om grundbidrag

Särskilt bidrag

Det särskilda bidraget finns för att stötta utvecklingen av befintlig verksamhet och start av ny verksamhet på lång sikt. Det särskilda bidraget kan sökas löpande under året.

Prioriterade kriterier vid fördelning av särskilt bidrag:

 • öppen verksamhet
 • engagera ungdomar 15-25 år
 • verksamhet med personer med funktionsnedsättning
 • utjämning av bildningsklyftor
 • utveckling och förnyelse av demokratin
 • verksamhet utanför Kristinehamns tätort
 • samverkan.

Kontakt

Bibliotekarie Linn Lundtoft 0550-880 76

Kulturprojektstöd kan ges till föreningar, grupper på enskilt initiativ och organisationer som står utanför föreningslivet som vill genomföra ett kulturprojekt i Kristinehamn.

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande. Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet. Projektstödet kan ha olika inriktning under respektive år beroende på kulturnämndens mål och vision.

Projektet ska förankras hos kulturförvaltningen och ansökan ska ske senast fyra veckor före projektstart.

Kontakt

Bibliotekarie Linn Lundtoft 0550-880 76

Lokalt aktivitetsstöd söks främst av idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet.

För varje aktiv ungdom boende i Kristinehamns kommun kan föreningen få en viss summa. Med aktiva ungdomar menas ungdomar mellan 7-25 år som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst tio tillfällen det senaste verksamhetsåret. Föreningen ska kunna visa upp närvarokort samt en medlemsförteckning med namn, adress och telefonnummer.

Ansökan lämnas in via Interbook GO två gånger per år senast den 25 februari och 25 augusti.

Kontakt

Administrativ assistent Ulla Larsson, 0550-881 20

Bidraget kan sökas av en nybildad förening. Verksamhet måste dock bedrivits i minst sex månader.

Startbidraget ska hjälpa föreningen att komma igång med verksamheten. Bidragssumman är 1000-3000 kr efter bedömning av kommunen.

Ansökningsblankett för startbidrag för föreningar

 

 

Utbildningsbidrag kan ges till en förening med medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning. Utbildningen ska vara anordnad av riks- eller distriktsorganisation och vara godkänd av kommunen. Ansökan görs av föreningen och inte av enskilda personer.

Bidraget kan sökas vid kurs- eller utbildningstillfällen. För att vara bidragsberättigad ska en kursdag omfatta minst 5 lektionstimmar. En lektionstimme = 40 minuter. Medlemmar som deltar i utbildningen ska ha fyllt 15 år.

Du ansöker via Interbook GO. 

Till ansökan bifogar du:

 • ett intyg om utbildningen, utfärdat av utbildningsledningen
 • utbildningsprogrammet där kursinnehållet framgår.

 

Kontakt

Administrativ assistent Ulla Larsson, 0550-881 20

Verksamhetsbidrag ges till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år. Stödet ska ge föreningen en grundtrygghet för verksamheten.

Bidraget kan användas till det verksamheten behöver för att skapa möjligheter för sina medlemmar. Bidragssumman baseras på antalet medlemmar i föreningen.

Ansökan ska avse föreningens senaste verksamhetsår. Ansökan lämnas in via Interbook GO en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti beroende på föreningens verksamhetsår.

Kontakt

Administrativ assistent Ulla Larsson, 0550-881 20

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar kan sökas av föreningar som bedriver kulturaktiviteter som är öppna för allmänheten och som finns fastställda i en verksamhetsplan för ett år. Exempel kan vara hembygds- och kulturföreningar eller föreningar med verksamhet som kan jämställas med dessa.

Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Bidrag ges inte till kulturverksamhet utanför Kristinehamns kommun eller till resor eller andra kostnader i samband med framträdanden på annan ort.

Ansökan lämnas in senast 1 december och avser kommande kalenderår. Till ansökan ska bifogas:

 • ansökan med motivering varför föreningen behöver stöd
 • verksamhetsplan för det år ansökan avser
 • budget för det år ansökan avser
 • verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
 • bokslut från närmast föregående verksamhetsår

Ansök om verksamhetsbidrag till kulturföreningar

 

Kontakt

Bibliotekarie Linn Lundtoft 0550-880 76

Kontaktuppgifter

Torunn Åstholm - Utredare
torunn.åstholm@kristinehamn.se

0550-881 71

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".