Till innehållet

Bidrag för föreningar och studieförbund

Ideella föreningar som har verksamhet i Kristinehamn kan söka bidrag från kommunen. Genom föreningsstödet vill kommunen bidra till ett rikt föreningsliv, förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. Olika typer av föreningar söker bidrag hos olika nämnder.

De olika bidragsformerna förväntas uppdateras under vinterhalvåret 2023/2024.

För att kunna söka föreningsstöd måste föreningen följa vissa riktlinjer. Det handlar bland annat om att föreningen måste ha en demokratisk verksamhet, vara öppen för alla och vara religiöst- och partipolitiskt obundet.

Du kan läsa mer om riklinjerna i det nedladdningsbara dokumentet Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte (pdf).

Olika typer av bidrag

Anläggningsstöd

Föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar för ungdomsverksamhet eller anläggningar som främjar allmänheten kan söka driftbidrag. Bidraget kan sökas, och beviljas, för att täcka de driftskostnader som föreningen har. Vid bedömningen tar vi hänsyn till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande. Bidragets storlek bestäms av tekniska nämnden.

Ansökan görs via Interbook GO en gång per år, senast 28 februari.

Ansök om anläggningsstöd

Kontakt: Fritidschef Henrik.Arneng@kristinehamn.se, 0550-881 17.

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt aktivitetsstöd söks främst av idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet.

För varje aktiv ungdom boende i Kristinehamns kommun kan föreningen få en viss summa. Med aktiva ungdomar menas ungdomar mellan 7-25 år som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst tio tillfällen det senaste verksamhetsåret. Föreningen ska kunna visa upp närvarokort samt en medlemsförteckning med namn, adress och telefonnummer.

Ansökan lämnas in via Interbook GO två gånger per år senast den 25 februari och 25 augusti.

Ansök om lokalt aktivitetsstöd

Kontakt: Administrativ assistent Ulla Larsson, Ulla.Lrsson@kristinehamn.se, 0550-881 20

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag ges till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år. Stödet ska ge föreningen en grundtrygghet för verksamheten.

Bidraget kan användas till det verksamheten behöver för att skapa möjligheter för sina medlemmar. Bidragssumman baseras på antalet medlemmar i föreningen.

Ansökan ska avse föreningens senaste verksamhetsår. Ansökan lämnas in via Interbook GO en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti beroende på föreningens verksamhetsår.

Ansök om verksamhetsbidrag

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag kan ges till en förening med medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning. Utbildningen ska vara anordnad av riks- eller distriktsorganisation och vara godkänd av kommunen. Ansökan görs av föreningen och inte av enskilda personer.

Bidraget kan sökas vid kurs- eller utbildningstillfällen. För att vara bidragsberättigad ska en kursdag omfatta minst 5 lektionstimmar. En lektionstimme = 40 minuter. Medlemmar som deltar i utbildningen ska ha fyllt 15 år.

Till ansökan bifogar du:

 • Ett intyg om utbildningen, utfärdat av utbildningsledningen
 • Utbildningsprogrammet där kursinnehållet framgår.

Ansök om utbildningsbidrag

Kontakt: Administrativ assistent Ulla Larsson, Ulla.Lrsson@kristinehamn.se, 0550-881 20

Arrangemangsstöd

Ny e-tjänst för ansökan om arrangemangsstöd från och med 2024 kommer att lanseras i mitten av december. Har ni frågor innan dess, kontakta Linn Lundtoft 0550-880 76.

Redovisning av arrangemangsstöd

Kontakt: Bibliotekarie Linn Lundtoft, Linn.Lundtoft@kristinehamn.se, 0550-880 76

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar kan sökas av föreningar som bedriver kulturaktiviteter som är öppna för allmänheten och som finns fastställda i en verksamhetsplan för ett år. Exempel kan vara hembygds- och kulturföreningar eller föreningar med verksamhet som kan jämställas med dessa.

Stödet baseras på kostnaderna som föreningen har för verksamheten, och på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Bidrag ges inte till kulturverksamhet utanför Kristinehamns kommun eller till resor eller andra kostnader i samband med framträdanden på annan ort.

Ansökan lämnas in senast 31 januari 2024. Till ansökan bifogar du:

 • ansökan med motivering varför föreningen behöver stöd
 • verksamhetsplan för det år ansökan avser
 • budget för det år ansökan avser
 • verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
 • bokslut från närmast föregående verksamhetsår.

E-tjänst för ansökan om verksamhetsstöd öppnar i januari.

Kontakt: Bibliotekarie Linn Lundtoft, Linn.Lundtoft@kristinehamn.se, 0550-880 76

Startbidrag

Bidraget kan sökas av en nybildad förening. Verksamheten måste bedrivits i minst sex månader.

Startbidraget ska hjälpa föreningen att komma igång med verksamheten. Bidragssumman är 1000-3000 kr efter bedömning av kommunen.

Ansökningsblankett för startbidrag för föreningar

Årsbidrag

Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer.

Föreningen söker årsstödet för att få hjälp med de lokalkostnader som finns i verksamheten. Årsbidraget baseras på föreningens lokalkostnad samt föreningens dokumenterade förmåga att genomföra verksamhetens mål. Pensionärsföreningar får även ett medlemsbidrag på 22 kronor per medlem.

Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska inkomma inom angiven tid. Beslut om bidrag tas av socialnämnden.

Utbetalning av beviljat bidrag görs när socialförvaltningen har fått in följande dokument:

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk redovisning med tillhörande revisionsberättelse för föregåendes års verksamhet
 • verksamhetsplan för sökt verksamhetsår.

Ansök om bidrag till pensionärsförening

Kontakt: Utvecklingsledare Carin Övringe, Carin.Ovringe@kristinehamn.se, 0550-885 79.

Årsbidrag

Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Föreningens verksamhet ska vara ett komplement till socialnämndens ansvarsområde.

Föreningen söker årsstödet för olika omkostnader som finns i verksamheten. Det kan handla om lokalkostnader eller andra kostnader som föreningen behöver för att kunna driva verksamheten. Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den.

Ansök om bidrag till sociala föreningar

Kontakt: Utvecklingsledare Carin Övringe, Carin.Ovringe@kristinehamn.se, 0550-885 79.

Kommunbidrag för studieförbund (folkbildningsverksamhet)

Kommunbidrag kan sökas av organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag, och som får statsbidrag från Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet.

Kommunbidraget delas upp i grundbidrag och särskilt bidrag. Grundbidraget är 80 procent av den totala bidragssumman och det särskilda bidraget är 20 procent.

Bidraget ska bidra till att:

 • främja verksamhet som gör det möjligt för invånarna att påverka sin livssituation
 •  skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
 • stärka och utveckla demokratin
 • öka delaktigheten i kulturlivet genom att främja kulturupplevelser och eget skapande.

Grundbidrag

Grundbidraget baseras på det senast avslutade verksamhetsåret, första halvåret det innevarande året samt den verksamhet som organisationen planerar i Kristinehamns kommun det år som bidraget avser. Grundbidraget är minst 70 procent av föregående års bidragsnivå.

Ansökan om kommunbidrag ska göras av organisationen senast den 1 december och ska gälla det kommande kalenderåret. 

Ansök om grundbidrag

Särskilt bidrag

Det särskilda bidraget finns för att stötta utvecklingen av befintlig verksamhet och start av ny verksamhet på lång sikt. Det särskilda bidraget kan sökas löpande under året.

Prioriterade kriterier vid fördelning av särskilt bidrag:

 • öppen verksamhet
 • engagera ungdomar 15-25 år
 • verksamhet med personer med funktionsnedsättning
 • utjämning av bildningsklyftor
 • utveckling och förnyelse av demokratin
 • verksamhet utanför Kristinehamns tätort
 • samverkan.

Ansök om särskilt bidrag

Kontakt: Bibliotekarie Linn Lundtoft, Linn.Lundtoft@kristinehamn.se, 0550-880 76.

Om inte din förening passar in i någon av rubrikerna ovan så betraktar vi den som en övrig förening. Övriga föreningar söker idag bidrag till sin verksamhet från kommunens föreningsråd.

Kontakta föreningssamordnare för mer information om hur du ansöker bidrag.

Ta också gärna kontakt med oss om du är tveksam över vilken typ av förening din förening bör betraktas som.

Kontakt: Torunn Åstholm, Torunn.Astholm@kristinehamn.se.

Nämnder som hanterar föreningsbidrag

 • Kulturnämnden hanterar bidragsansökningar från kulturföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar och Folkets Hus-föreningar.
 • Tekniska nämnden hanterar bidragsansökningar från idrottsföreningar.
 • Nämnden för stöd, vård och omsorg hanterar bidragsansökningar från pensionärsföreningar.
 • Nämnden för arbete, kompetens och välfärd hanterar bidragsansökningar för sociala föreningar.
 • Rådet för funktionshindersfrågor (kommunstyrelsen) hanterar bidragsansökningar för föreningar som jobbar med funktionshindersfrågor.

 

Passar din förening inte in i någon av de listade nämnderna kan du söka bidrag hos Föreningsrådet, som består av tjänstepersoner från samtliga förvaltningar.

Kontaktuppgifter

Torunn Åstholm - Utredare
torunn.åstholm@kristinehamn.se

0550-881 71

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".