Till innehållet

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt Plan- och bygglagen. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

Riskbedömning

Att välja kontrollpunkter till kontrollplan enligt PBL förutsätter att man i förväg försöker ta reda på vilka de kritiska momenten för projektet är via en riskbedömning. Detta görs av byggherrens projektorganisation (arkitekt, konstruktör med flera). Organisationen måste se till omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. Åtgärderna för de identifierade riskerna ska läggas in som kontrollpunkter i kontrollplanen. Kontrollplanen ska vara objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

 • väsentliga tekniska egenskapskrav enligt PBL uppfylls,
 • förbudet mot förvanskning följs, och
 • kraven på varsamhet följs.
 • Guide för riskbedömning

Kontrollplanens utformning

Redovisningen av kontrollpunkter med tillhörande information är det väsentliga i kontrollplanen. Till den information som måste finnas om varje kontrollpunkt i kontrollplanen hör:

 • Vad ska kontrolleras? Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
 • Hur ska kontrollen göras? På vilket sätt kommer kontrollen att utföras?
 • Mot vad ska kontrollen göras? Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
 • Kontrollant? Vem ska utföra kontrollen?
  • E = Entreprenör som utför arbetsmomenten
  • S = Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt
  • B = Byggherre
 • Guide för kontrollplan

Kontrollansvarig

Vid mer komplicerade projekt kan det krävas att det finns en kontrollansvarig i ärendet. I de fallen hjälper kontrollansvarig byggherren i arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och att kontrollerna blir utförda. Det ingår inte i rollen som kontrollansvarig att utföra kontrollerna.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. I dagsläget finns två certifieringsorgan som certifierar kontrollansvariga, RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa Certification AB. Det går att söka efter certifierade kontrollansvariga på deras respektive webbplatser.

Mer information

Du kan läsa mer om kontrollplan, riskbedömning och kontrollansvarig på Boverkets webbsida. 

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".