Till innehållet

Ytterligare bostad, inredning

ytterligare bostad 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Du behöver oftast bygglov för att inreda en ytterligare bostad i en byggnad. Exempelvis behöver du bygglov om du delar en befintlig bostad till två separata bostadslägenheter eller ändrar ett bostadskomplement såsom garage till en eller flera självständiga bostad. Det finns visst undantag för ytterligare bostad i enbostadshus.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Konstruktionsritningar
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Tänk på

Den nya bostaden ska uppfylla dagens krav avseende exempelvis tillgänglighet, brandsäkerhet, rumshöjd och bostadsutformning. Krav kring tillgänglighet specifieras i Boverkets byggregler och lämpliga mått för tillgänglighet i bostad går att finna i Svensk Standard (SIS). Till den nya bostaden ska det finnas tillgängliga bostadskomplement såsom lägenhetsförråd, tvättstuga och förvaring för barnvagnar och cyklar.

Tänk också på att trafiksituationen ska fungera med in- och utfarter, framkomlighet på fastigheten för boende, men även Renhållningen och Räddningstjänsten. Det ska också finnas tillräckligt med bil- och cykelparkering och i bygglovsprövningen utgår vi från kommunens parkeringnorm.

Undantag för enbostadshus

I ett enbostadshus är det möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs då istället en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
 • Åtgärden får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
 • Åtgärden får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Ändringar av fasaden kan kräva bygglov

Vill du göra utvändiga ändringar i samband med att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus kan du också behöva söka bygglov. Till exempel om du vill sätta in nya fönster eller dörrar.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".