Till innehållet

Vikten av närvaro i skolan

I Sverige är skolfrånvaro är ett växande problem. Det är oroande då forskning visar att närvaroproblem har starkt samband med låg måluppfyllelse, psykisk ohälsa och sociala svårigheter. Att ha en bra skolgång påverkar kommande utbildning, arbete, ekonomi, hälsa och relationer.

En forskning från Kungliga Vetenskapsakademin (2010) visade på tydliga samband mellan lärande och hälsa. Har man en god hälsa – fysisk, psykisk och social- lär man sig mer och lättare, vilket i sig ökar hälsan.

Lyckade skolresultat främjar hälsan

Ibland när vi möter föräldrar som har svårt att få sina barn att gå till skolan och stanna kvar där möts vi av kommentaren ”Vi vill bara att hen ska må bra, det är det viktigaste!” Vi håller helt med. Det skolan kan bidra med för att barnet ska må bra är just lyckade skolresultat. Det är så vi i skolan främjar barnets hälsa och utveckling allra mest.

Att tidigt upptäcka att ett barn inte trivs eller kommer till skolan är viktigt. Detta för att förhindra frånvaro eller bromsa så att frånvaron inte blir omfattande. Det är lättare att hitta lösningar när inte frånvaron blivit ett mönster, en vana eller en utväg. Viktiga vuxna kring barnet behöver därför hjälpas åt.

Ta kontakt vid oro

Ta kontakt med ditt barns mentor om du är orolig för att ditt barn har ett motstånd mot att gå till skolan eller stanna kvar under skoldagen. Du kan också resonera med barnets skolsköterska om barnet beskriver magont, huvudvärk eller andra fysiska symptom.

Ibland utlöses frånvaro av en specifik orsak. Det kan vara oro inför ett prov, ovänskap med kompis, en magsjuka eller en händelse inom familjen. Den kan dock upprätthållas av andra skäl till exempel att man kom efter i skolan, kom utanför kompisgruppen eller att barnet vill ta hand om föräldern hemma. Skälen varierar. Det forskningen visar är att frånvaro i sig är en riskfaktor för frånvaro. ”Frånvaro föder frånvaro” brukar man säga.

Det finns många orsaker till varför det inte alltid fungerar med skolnärvaro. Det kan dessutom vara svårt att få kunskap om orsakerna till frånvaron. Alla elever vill gå till skolan, men alla elever upplever inte att de kan. Det är ganska vanligt att eleven själv inte riktigt vet varför det finns ett så starkt motstånd. Det ställer extra stora krav på vuxna kring barnet att undersöka och förstå orsaker och behov så att förändring sker så snabbt som möjligt. 

Skolornas närvarorutin

Skolorna i Kristinehamns kommun har en närvarorutin som vi följer för att bevaka och eventuellt utreda oroväckande frånvaro. Till vår hjälp i utredningen har vi en del formulär för att få kunskap om orsakerna till frånvaron så att vi kan sätta in rätt åtgärder. Ett sätt är att försöka förstå frånvaron utifrån skolnärvaromodellen (Karlstad kommun): https://www.youtube.com/watch?v=L9iOatVmX9w.

Elevhälsan har kompetens om insatser i lärmiljön, för pedagoger och för individen. Ibland kan barnet och familjen behöva insatser från andra aktörer till exempel inom hälso- och sjukvården.

Som viktig vuxen kring barnet är det lätt att känna oro och frustration. Det kan krävas tålamod och uthållighet innan det fungerar bra igen. Det är då extra viktigt att parallellt försöka stärka relationen och bära hopp om en fin framtid för barnet.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".