Till innehållet

Skogsvik

Planeringsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Skogsvik i nordöstra Björneborg. Skogsvik omfattas av ett LIS-område i kommunens nyligen antagna översiktsplan. Läs mer om Skogsviks LIS-område på sidorna 114-115 i översiktsplanen som du hittar här: Översiktsplanering (kristinehamn.se)

Syftet med detaljplanen är att se över båtplatser på den kommunala fastigheten Björneborg 7:5. Detaljplanen ska stärka Gräsviksbadet som är ett värdefullt besöksmål och möjligheten att utveckla ett rekreationsstråk längs sjön ska utredas. Syftet är också att utreda möjligheten att bygga nya bostäder i skogsområdet nordost om friluftsbadet. Bostäderna skulle få ett attraktivt västläge vid Vismen.

Arbetet med detaljplanen kan starta tidigast under 2023 och kommer troligtvis pågå i 1-1,5 års tid. Under planarbetets gång kommer berörda att kallas till möte med kommunen för möjlighet att tycka till och påverka detaljplaneförslaget.

 

Kontaktuppgifter

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".