Till innehållet

Skogsvik

Planeringsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Skogsvik i nordöstra Björneborg. Skogsvik omfattas av ett LIS-område i kommunens nyligen antagna översiktsplan. Läs mer om Skogsviks LIS-område på sidorna 114-115 i översiktsplanen som du hittar här: Översiktsplanering (kristinehamn.se)

Syftet med detaljplanen är att se över båtplatser på den kommunala fastigheten Björneborg 7:5. Detaljplanen ska stärka Gräsviksbadet som är ett värdefullt besöksmål och möjligheten att utveckla ett rekreationsstråk längs sjön ska utredas. Syftet är också att utreda möjligheten att bygga nya bostäder i skogsområdet nordost om friluftsbadet. Bostäderna skulle få ett attraktivt västläge vid Vismen.

Arbetet med detaljplanen startades under 2023 och kommer troligtvis pågå i två år. Under planarbetets gång kommer berörda att kallas till möte med kommunen för möjlighet att tycka till och påverka detaljplaneförslaget.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".