Till innehållet

Frånvaro och sjukanmälan

Om du studerar på vuxenutbildningen och blir sjuk så ska du anmäla det till skoladministratören via mejl eller telefon. Om du behöver vara ledig ska du ta upp det med din lärare. Längre ledighet beviljas dock av rektorn.

Sjukanmälan

På din första sjukdag ska du alltid anmäla dig till Försäkringskassan och informera skoladministratören om att du inte kommer. Från och med dag 14 ska du lämna in en kopia av läkarintyg till Försäkringskassan och skolans administratör. För våra yrkesutbildningar så sker frånvaroanmälan till din lärare. 

Har du ersättning genom Arbetsförmedlingen ska du också sjukanmäla till dem.

Vid vård av barn ska anmälan även göras till CSN.

Frånvaro

Närvaron vid lektionspassen är mycket viktig. Studietakten är hög på Vuxenutbildningen. Det betyder att närvaro på lektionerna har avgörande betydelse för studieresultatet. Om du av någon anledning måste vara frånvarande under ett lektionspass ska du meddela skolan. Du får inget betyg i en kurs om det på grund av bristande frånvaro saknas underlag för bedömning av dina kunskaper.
Lärarna kan bevilja ledighet upp till fem dagar per läsår. Rektor kan bevilja övrig ledighet, och då ska ledighetsansökan lämnas in minst två veckor i förväg. Vid frånvaro har du som elev ansvar över att se till att du inte hamnar efter med studierna.

Studieavbrott

Om du är borta från skolan i tre veckor, utan att du har lämnat sjukintyg eller har beviljats ledighet, stryks du från kursen. 

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska du meddela skolan. Vi rekommenderar dig att kontakta studievägledaren innan avbrottet. Tänk på att avbrottet kan påverka dina studiemedel.

Har du utbetalning via CSN och gör avbrott i en kurs så måste du omgående meddela dem. I annat fall riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".