Till innehållet

Markarbeten

markarbeten 16.9.jpg

Marklov kan behövas 

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Schaktning och fyllning som görs i samband med exempelvis nybyggnad av en villa kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovsansökan där du redovisar en marksektionsritning.

Markändringen får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området. Den får inte innebära att dagvatten leds in på någon annan fastighet eftersom dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten.

Marklov

Du behöver marklov om

  • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning. Bergschaktning fordrar sprängning innan schaktningsarbetet kan börja. Sprängning kan därför i vissa fall ingå som ett led i schaktningen.

Du behöver inte marklov om

  • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan.
  • din fastighet är utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning
  • Marksektioner med befintlig och ny marknivå
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan 

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Det krävs tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning. Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

För sprägning krävs oftast tillstånd från polisen.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ta reda på om det finns ledningar

Tänk på att vara försiktig när du gräver så att inga ledningar förstörs. Du kan få hjälp med att ta reda på hur ledningarna går på din fastighet med av e-tjänsten Ledningskollen. Via Ledningskollen kan du fråga alla ledningsägare i ditt område. De återkommer till dig med information om sina ledningar och vad du bör tänka på för respektive ledning.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".