Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens möte den 20 mars 2024. 

Internkontrollplan

Miljö- och byggnadsnämnden antog på mötet internkontrollplan för 2024. Policy för internkontroll tydliggör ansvar och lyfter fram behovet av risk- och konsekvensanalys i arbetet med internkontroll.
Den risk som identifierats med högst riskvärde är personalförändringar och brist på rätt kompetens och resurser.

Ytterligare risker har identifierats så som hot och våld mot personal, att fastställd budget inte uppnås samt att delegationsbeslut fattas utan rätt mandat och eller delegation. Riskerna finns beskrivna i miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan för 2024 och åtgärder är kopplade till riskerna.Vid uppföljning av internkontrollplan 2024 som sker i samband med tertial-, delår- och årsbokslut redovisas hur arbetet för att sänka riskerna går.

Arkitekturpolicy

En motion har inkommit från Moderaterna i Kristinehamn om att införa en arkitekturpolicy för Kristinehamn. Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv att ta fram en arkitekturpolicy för underlag till arbete med framtagande av detaljplaner.

Vill du veta mer? 

Här hittar du protokollet från Miljö- och byggnadsnämnden.