Till innehållet

Stensta

bild.jpeg

Planeringsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan i Stensta. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamheter med inriktning mot logistik och lager i ett attraktivt läge, med närhet till E18, industrihamn, bangård och andra logistikinriktade verksamheter. Detaljplanen ska möjliggöra utbyggnad av det kommunala vägnätet och åtgärder för begränsning av skador från skyfall. 

Området är utpekat i kommunens översiktsplan som ett tillkommande verksamhetsområde med inriktning mot ytkrävande och transportgenererande verksamheter. Stensta bedöms vara intressant tack vare dess goda transport- och skyltläge intill E18, samt med en god anslutning till bland annat hamnen, bangårds- och Broängsområdet.

imageqaoa3.png

Vad händer nu?

Just nu jobbar planeringsavdelningen med att ta fram ett första förslag på hur området kan utvecklas. Förslaget kommer ställas ut på samråd, preliminärt under hösten 2024.

Under samrådet kommer allmänheten välkomnas på samrådsmöte med representanter från kommunledningsförvaltningen. Det blir ett tillfälle att ställa frågor om planförslaget och få information om hur du går tillväga för att lämna in synpunkter på förslaget. All information kommer att finnas tillgänglig på den här webbsidan under samrådstiden. Detaljplanens sakägare kommer att få information hemskickat.

Efter samrådet tar vi del av alla synpunkter som vi har fått in och kommer att bearbeta detaljplanen till ett granskningsförslag.

Kontaktuppgifter

Thea Falkeling - planarkitekt
thea.falkeling@kristinehamn.se

0550-885 33

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".