Till innehållet

Västra Vålösundet

Granskningsperiod 16 mars – 26 maj

I västra Vålösundet ger vi möjlighet för att växa. För att vi ska planera rätt behövs en aktuell plan för hur utvecklingen av bebyggelse och mark- och vattenområden ska ske. Kristinehamn har ingen fördjupning av översiktsplanen för västra Vålösundet men nu bedöms det behövas. Syftet med fördjupningen är att klargöra planeringsförutsättningar för områdets utveckling, inför eventuella revideringar av detaljplaner, nya detaljplaner och för att hantera framtida utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. Den fördjupade översiktsplanen ska på ett generellt men tydligt sätt redovisa möjligheter och utmaningar samt ta fram riktlinjer för en utveckling av västra Vålösundet. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

Granskningsmöte

Planeringsavdelningen bjuder in till granskningsmöte 17 april 2023 klockan
18.00 på Kristinehamn Innovation Park. Gå in via huvudentrén på Norra
Staketgatan 4. På mötet kommer granskningsförslaget att presenteras och det
kommer finnas möjlighet att ställa frågor om den fördjupade översiktsplanen och planprocessen.

Upplysningar

Samhällsplanerare Petter Wikström: 0550-881 62
Planeringschef Kalle Alexandersson: 0550-880 02


Såhär skickar du synpunkter på planförslaget
Via post till: Kommunledningsförvaltningen
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn
Märk kuvertet Fördjupad översiktsplan för västra Vålösundet

Via e-post till: kommunen@kristinehamn.se
Skriv Fördjupad översiktsplan för västra Vålösundet i ämnesraden. 

Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 26 maj 2023. 

Ta del av granskningsförslagets handlingar
Här hittar du planbeskrivning, kartor och annat underlag som rör granskningsförslaget.

Frågor om planförslaget? 
Du kan ställa en fråga om planförslaget till planeringsavdelningen här. Observera att synpunkter måste skickas via epost eller post enligt beskrivning ovan. 

Hur går skapandet av en fördjupad översiktsplan till?
Vi befinner oss just nu i granskningsskedet. Läs mer om hur hela processen ser ut.

Här nedan finns samrådshandlingarna som var föremål för samråd 24 maj 2017 till 31 augusti 2017:

Del 1 Planförslag
Del 2 Förutsättningar
Del 3 MKB
Bilaga Kulturmiljöutredning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".