Till innehållet

Västra Vålösundet

I västra Vålösundet ger vi möjlighet för att växa. För att vi ska planera rätt behövs en aktuell plan för hur utvecklingen av bebyggelse och mark- och vattenområden ska ske. Kristinehamn har ingen fördjupning av översiktsplanen för västra Vålösundet men nu bedöms det behövas. Syftet med fördjupningen är att klargöra planeringsförutsättningar för områdets utveckling, inför eventuella revideringar av detaljplaner, nya detaljplaner och för att hantera framtida utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. Den fördjupade översiktsplanen ska på ett generellt men tydligt sätt redovisa möjligheter och utmaningar samt ta fram riktlinjer för en utveckling av västra Vålösundet. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

16 mars - 26 maj 2023 var  den fördjupade översiktsplanen på granskning. Nu är granskningen avslutad och inkomna synpunkter ska sammanställas. Nedan kan du ta del av den senast granskade versionen.

Granskningshandlingar

Ta del av granskningsförslagets handlingar

Här hittar du planbeskrivning, kartor och annat underlag som rör granskningsförslaget. Granskningsperioden för yttranden var 16 mars - 26 maj 2023.

Hur går skapandet av en fördjupad översiktsplan till?

Vi befinner oss just nu i skedet för bearbetning och beslut. Läs mer om hur hela processen ser ut.

Samrådshandlingar

Här finns samrådshandlingarna som var föremål för samråd 24 maj 2017 till 31 augusti 2017:

Del 1 Planförslag
Del 2 Förutsättningar
Del 3 MKB
Bilaga Kulturmiljöutredning

 

Kontaktuppgifter

Petter Wikström - samhällsplanerare
petter.wikstrom@kristinehamn.se

0550-881 62

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".