Till innehållet

Plank och staket

Plank 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Ett staket kräver inte bygglov medan ett plank är bygglovspliktigt. Ibland kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan ett staket och ett plank. Staket är för det mesta både lägre och glesare än ett plank. Vanligtvis behöver du inte bygglov för att uppföra ett glesare staket eller exempelvis en spaljé. Lovplikten för konstruktionen infaller först om den kan definieras som ett bygglovspliktigt plank.

Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket eller spaljé. Det är konstruktionen i sin helhet som utgör underlag för en bedömning. Bedömningsgrunder är exempelvis höjd, längd, genomsiktlighet och omgivningspåverkan. Vi kan hjälpa till med bedömningen om den konstruktion du vill utföra kräver bygglov. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ritning/skiss till stadsbyggnad@kristinehamn.se och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra.

Bygglov

Du behöver inte bygglov

 • Minst 20 procent luft och en höjd av max en meter, mätt från trottoarnivå (vid gatukorsningar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå).
 • Minst 50 procent luft och en höjd av max 1,3 meter (vid gatukorsningar ska staketet alltid ha en höjd av max 0,8 meter mätt från trottoarnivå).
 • Läs mer om Kristinehamns kommuns riktlinjer för staket. 

Du behöver bygglov

 • för att sätta upp ett plank.
 • göra en större ändring på ett befintligt plank. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.
 • för att sätta upp ett plank i fastighetgräns, även om du och din granne är överens.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget ska gälla måste samtliga kriterier uppnås för planket:

 • placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus,
 • max 1,8 meter högt mätt från marken,
 • placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset,
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meter,
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Om angränsande grannar går med på åtgärden får planket uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan där plankets placering framgår
 • Ritningar, som fasad- och sektionsritningar
 • Ange material och kulör
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Trafiksäkerhet

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar.

 • Om din tomt ligger intill en gata, ska du se till att växtlighet, plank eller mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata.

Tillstånd för åtgärder nära väg

För en konstruktion som inte är lovpliktig och placeras i närheten till en statlig väg, kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen kan utöka området där tillstånd krävs till 50 meter, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller om du söker bygglov.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om plank på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".