Till innehållet

Dagvatten och dränering

Dagvatten är regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Att leda bort dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar.

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten som sitter en halv meter utanför din tomtgräns - där tar kommunen över ansvaret.

Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten minskar du risken för översvämningar inne på din fastighet. Du hjälper även till att minska kostnader och belastningar på kommunens avloppspumpstationer och reningsverk.

Här hittar du vanliga frågor och svar kopplat till dagvatten och dränering. Du kan också läsa mer i foldern Dränera rätt.

Vanliga frågor och svar

När man planerar att dränera om sin husgrund eller lägga om ledningarna rekommenderar vi att du samtidigt ser över hur dräneringen, avrinningen från tak och eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Dräneringsvatten får endast avledas till den kommunala dagvattenledningen eller tas omhand lokalt inom fastigheten.

Det är inte tillåtet att påbörja eller fortsätta med att avleda dräneringsvatten till det kommunala spillvattennätet. Många äldre fastigheter med källare har husdränering kopplad på detta sätt. Du blir ålagd att koppla bort befintlig dränering från spillvattennätet när felkoppling påträffas och/eller vid omdränering.

Fastighetsägare som inte följer Kristinehamns kommuns krav på omkoppling, kommer inte att kunna ställa anspråk på ersättning för skador som uppkommit på grund av felaktig VA-installation.

Enligt allmänna bestämmelser för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) är du skyldig att skilja på dagvatten och avloppsvatten. 

Många äldre villor har sitt dagvatten, alltså regn- och smältvatten, inkopplat på spillvattenledningen (avloppsledningen). Det betyder att i många fall renas regnvatten helt i onödan och belastningen på kommunens reningsverk blir onödigt stor.

Risken för översvämning ökar markant om dag- och dräneringsvattnet är kopplat till spillvattenledningen och därför är det inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvattnet till det kommunala spillvattennätet om det finns en förbindelsepunkt för dagvatten.

Du som fastighetsägare har själv ansvar för vilka ledningar som finns inne på din tomt. Kristinehamns kommun har bara uppgifter på vart förbindelsepunkten är placerad, och den är cirka en halv meter utanför din tomtgräns.

Är du osäker om det finns dagvattenledning i din gata, hör av dig till oss berättar vi hur det ser ut där du bor. Du kan mejla till va-fragor@kristinehamn.se.

Om du ska dränera om husgrunden eller lägga om ledningarna på tomten, bör du kontakta VA-avdelningen för information om när dagvattenledning kommer att byggas. På så sätt kan du undvika att behöva göra stora förändringar på tomten när dagvattenledning byggs i gatan

När du väl genomför dräneringen kan du förbereda installation av dräneringpump och dagvatten­brunn samt separerade dag- och spillvattenledningar på din egen tomt. Då är allt klart för påkoppling till dagvattennätet när det byggs ut i området.

Om till exempel stuprören leds ner direkt i marken eller går ut på marken kan det vara felkopplat på din fastighet. I de fall du har en spolbrunn kan du testa att färga vattnet i källartrappsspygatter och se om färgen rinner ut i spillvattnet.

Om kommunen har klara uppgifter på felkopplingar och där det finns ett dagvattennät utbyggt kommer vi att skicka åläggande om omkoppling.

Kristinehamns kommun kan tyvärr inte hjälpa dig med själva omkopplingen, det får vi inte enligt lag. Du kan kontakta en entreprenör som hjälper till att gräva och koppla dig rätt.

Från det att du får åläggande har du 2 år på dig att utföra arbetet.
Ja, men gäller det endast spygatten i källartrappan så rekommenderar vi att du ordnar ett tak över trappan.

Har du utfört separering av dräneringsvattnet, och fått installera pump- och pumpbrunn, kan ansöka om kompensation upp till motsvarande 35 % av värdet upp till max 15 000 kr inkl. moms (vilket motsvarar 5 250 kr för villaägare). Flerbostadshus eller industrier kan få kompensation upp till motsvarande 35 % av värdet av max 30 000 kr inkl. moms (vilket motsvarar 10 500 kr för industrier och flerbostadshus). Vi utvärderar varje ansökan.

Ansök kompensation för pump och pumpbrunn

  • Dagvatten gata betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering.
  • Dagvatten fastighet betalas av alla kunder där dagvatten tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Vissa fastigheter hanterar dagvattnet från stuprör inom egen fastighet, till exempel i form av stenkista, och de behöver inte betala den typen av dagvattenavgift.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".