Till innehållet

Kroksvik

Typ av verksamhet

Området lämpar sig för tyngre tillverkningsindustri som exempelvis skoglig bioekonomi, hydrodynamik och innovation. Kroksvik har ett gott logistiskt läge i nära anslutning till E18 samt detaljplanelagt hamnområde.

Tidsplan

Exploateringsutredning för ny verksamhetsmark pågår och utbyggnation av ny infrastruktur kommer ske under 2023/2024. Marken planeras kunna vara tillgänglig för markanvisning under hösten 2023. Det är möjligt att redan nu skicka in en intresseanmälan för området.

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Markanvisning

Intresseanmälan kan lämnas in i väntan på markanvisningsperiod, kontakta ansvariga handläggare.

Områdesbeskrivning

Kroksvik ligger i Kristinehamns nordvästra del med nära anslutning till E18. Området är beläget längs med Vänern, där Varnumsviken fungerar som en sluss för en av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Verksamheter inom Kroksviks industriområde kommer ha tillgång till den före detta oljepiren till förmån för vattentransporter.

Kroksviks industriområde är fördelad på tre områden som omfattar följande ytor:

Norra; 43 000 kvm
Mitten; 49 000 kvm
Södra; 39 800 kvm

I området gäller detaljplanerna Oljehamn för Kroksvik, antagen 1959 och Gustafsvik, antagen 1962.

Etablerade aktörer i området är exempelvis Kongsberg, Ragn-Sells och Gustavsviks Marina.

Mer information

Se detaljplan i vårt planregister

Visa i karta

Kroksvik karta 2 16.9.jpg

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".