Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd i korthet – januari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 31 januari 2024.   

Handlingsplan Omställningsutredningen  

Vid nämndsammanträdet i juni 2023 slutrapporterade förvaltningen uppdraget Ytterligare åtgärder för budget i balans och den så kallade Omställningsutredningen som uppdraget utmynnat i. I samband med slutrapporteringen fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i de brister som identifierats i Omställningsutredningen.

Under det senaste sammanträdet presenterades handlingsplanen, som anger att den yttersta målsättningen är att nämnden i slutet av 2024 ska ha en budget i balans och att nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen över en femårsperiod ska minskas till +/-2 %.  

- Vi har ett sparkrav på totalt 41 miljoner och det är den summan vi behöver klara av för att balansera budgeten och vi har fattat beslut om en åtgärdsplan för att komma dit. Jag är ganska optimistisk, då förvaltningen har gjort ett fantastiskt jobb under 2023 med ekonomin och många utav de åtgärder som gjordes påverkar även 2024. Dock behöver man vara medveten om att det finns oroväckande yttre faktorer i vår omvärld, som exempelvis en stigande arbetslöshet, som påverkar vår verksamhet på ett eller annat sätt, säger Samuel Carlén (S), ordförande i nämnden för arbete, kompetens och välfärd, och fortsätter: 

- Utöver sparkravet har vi även ett mer långsiktigt mål, satt till 2028, att vi ska komma ned i kostnad när det gäller individ- och familjeomsorg som ligger i paritet med jämförbara kommuner. I dagsläget avviker vi alldeles för mycket och det är inte långsiktigt hållbart för vår ekonomi. 

Nämnden beslutade att anta handlingsplan omställningsutredningen och skicka den vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Förvaltningen fick även i uppdrag att delrapportera handlingsplanen muntligt i samband med nämnden i april och skriftligt i samband med nämnden i juni.  

Politiskt initiativ från S, V, C och MP gällande feriearbeten  

Samuel Carlén (S), Lena Wollert Holmberg (V) och Marianne Bodin (MP) har gemensamt inkommit med ett politiskt initiativ gällande feriearbeten. Initiativet består i att ungdomar ska kunna erbjudas feriearbeten under sommaren, som en del i kommunens gemensamma arbete och ansvar för förebyggande arbete för barn och ungdomars hälsa, trygghet och välbefinnande. 

Beslut togs att förvaltningen ska inventera behov och återkomma på nästa möte med underlag för beslut hur många feriearbeten som kan erbjudas inom arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen. Kostnaden för feriearbeten ska tas ur förvaltningens budget och utvärdering av initiativet ska ske senast i oktober. 

Vill du veta mer? 

Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.