Till innehållet

Trädfällning och röjning

Kommunen får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd och röjning på kommunens mark. Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat, men där inkomna önskemål ligger i eller i anslutning till planerade åtgärdsområden så försöker vi tillgodose dessa i möjligaste mån. 

Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan eller kontakta kommunens skogsförvaltare. Inkomna önskemål handläggs löpande, men själva arbetet utförs från september till mars. 

Du får inte själv utföra eller anlita någon för trädfällning eller röjning på kommunens mark. Otillåten åverkan räknas som egenmäktigt förfarande och polisanmäls. 

Riktlinjer för att få ett träd fällt av kommunen

Vi är restriktiva med att fälla friska träd. När vi bedömer önskemål som kommer in så tar vi hänsyn till följande:

  • Trädens/vegetationens betydelse för området som helhet.

  • Trädens/vegetationens betydelse för trygghet.

  • Trädens/vegetationens ekologiska värden.

  • Trädens/vegetationens estetiska värden.

  • Trädens/vegetationens kondition.

Följande skäl tar vi generellt inte hänsyn till:

  • Enskilda träd som skuggar tomt, uteplats eller dylikt.

  • Enskilda träd som skymmer utsikt.

  • Att träd skymmer paraboler eller annan utrustning.

  • Att träd tappar löv, barr eller frön på tomt.

  • Att träd sprider pollen.

Tillvaratagande av virke, ved och ris

Det är inte tillåtet att ta ved/virke från kommunens mark, inte från nyligen fällda träd, inte heller stående friska eller sjuka träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark. Att ta ved eller virke utan lov är stöld. Ris och virke som kommunen har fällt hämtas, körs ut och säljs. 

 

Frågor och svar

Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan.

Det är kommunens skogsförvaltare som bedömer hur trädet ska hanteras. Inkomna önskemål handläggs löpande, men själva arbetet utförs från september till mars. Vi är restriktiva med att fälla friska träd.

 

Ja, är det risk för stormskador som drabbar husägare eller allmänhet med anledning av att ett av våra träd blåser omkull så finns det möjlighet att vi fäller trädet. Skicka in en ansökan om trädfällning så gör vår skogsförvaltare en bedömning.

Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan

Nej, vi tar inte hänsyn till att träden fäller löv eller att det blåser in löv och grenar till privatägd mark. Är trädet däremot farligt för husägaren och allmänheten, eller om det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det vid bedömningen om ett träd ska tas ned. Vi tittar även på hur landskapsbilden skulle påverkas vid en trädfällning och om trädet är av en art som är skyddsvärd. Ytterligare saker som påverkar beslutet om ett träd ska fällas eller inte, är hur växtligheten under trädet påverkas. Kommer det att uppstå problem, till exempel att det växer upp sly? 

Nej, allt trädgårdsavfall som löv, grenar, sand och jord lämnar du på Strandmossens återvinningscentral, om du inte har en egen kompost i din trädgård. Kompost och ris klassas som avfall. Lämnar du avfall på annan mark än din egen gör du dig skyldig till nedskräpning. 

Nej, vi tar inte hänsyn till att träd stör mottagning till paraboler. Är trädet däremot farligt för husägaren eller allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd. 

Nej, vi fäller inte träd för att de skuggar uteplatser eller annat. Är träden däremot farliga för husägaren eller allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd. 

Nej, vi tar inte hänsyn till att träd skymmer utsikten. Är trädet däremot farligt för husägaren eller allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Vi får in många felanmälningar per år. Resurserna är inte obegränsade så vi måste prioritera bland ärendena. Felanmälningar som handlar om ärenden där det är fara för liv och egendom åtgärdas snarast möjligt. Ärenden där det finns lagstiftning som styr åtgärdas snarast möjligt. Övriga ärenden åtgärdas i samband med andra insatser i närheten, som till exempel skötsel av våra grönområden. Inget ärende försvinner men ibland tar det tid innan vi åtgärdar eller återkopplar, men du kan vara trygg med att vi arbetar för kommuninvånarnas bästa.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".