Till innehållet

Lokala bestämmelser, planer och policydokument

På den här sidan har vi samlat kommunala föreskrifter, bestämmelser och planer. 

Vi har börjat i mindre skala och kommer att uppdatera listan efter hand. Saknar du något specifikt dokument som borde finnas med? Skicka in en kommentar i formuläret "Hjälpte innehållet på sidan dig". 

Barnomsorg och utbildning

Verksamhetsplan för skolnämnden 2024.

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Stöd och omsorg

Samverkansplan mot våld i nära relationer

Kultur och fritid

Biblioteksplan 2021-2025

Bygga, bo och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors fysiska hälsa och miljö

Allmänna bestämmelser för användandet av Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Plan för långsiktigt hållbar utveckling

Miljöpolicy

Renhållningsordning

Renhållningsföreskrifter 2024

Renhållningsanvisningar (TNRA) inklusive bilagor

Avfallsplan 2023-2026

Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark

Trafik och samhällsplanering

Aktuella detaljplaner

Torghandelsstadga för Kristinehamns kommun

Trafikplan

Förslag för ny översiktsplan

Miljökonsekvensbeskrivning för nya översiktsförslaget.

Kommun och politik

Lokala ordningsföreskrifter med bilaga 1bilaga 2bilaga 3 och bilaga 4

Bredbandspolicy

Policy för EU- och internationellt arbete

Arvodesbestämmelser Kristinehamns kommun 2023-2026

Delegationsordningar

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kulturnämndens delegationsordning

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

Skolnämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning

Arbete, kompetens och välfärds nämndens delegationsordning

Stöd, vård och omsorgs nämndens delegationsordning

Reglementen

Kommunstyrelsens reglemente

Kulturnämndens reglemente

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente

Skolnämndens reglemente

Tekniska nämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente

Stöd, vård och omsorgsnämndens reglemente

Arbete, kompetens och välfärdsnämndens reglemente

Ägardirektiv

Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag (ägardirektiv) 

Näringsliv och arbete

Näringslivspolitisk plan

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".