Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd – maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 15 maj 2024.

Verksamhetsplan med ekonomisk åtgärdsplan

I december 2023 beslutade nämnden att bordlägga åtgärden ”Utförarverksamhet” inom process Egen försörjning i den ekonomiska åtgärdsplanen, och gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att utreda verksamheten Passagen.

Under nämnden presenterades utredningen som visar att endast 15 individer under de senaste två åren gått vidare från verksamheten till arbete, studier eller extern praktik. Dessutom visar utredningen att delar av Passagens verksamhet bedöms bryta mot konkurrenslagstiftningen och att Passagens ursprungliga uppdrag inte längre är aktuella på samma sätt som när verksamheten först startades.  

Majoriteten föreslog en fördjupad risk- och konsekvensanalys inför eventuell nedläggning, med rapportering i augusti 2024. Nämnden beslutade i enlighet med majoritetens förslag på återremiss av ärendet. Oppositionen reserverade sig mot beslutet.

– Vi vill att utredningen som har gjort kompletteras med mer information innan vi fattar ett beslut. Det handlar om att vi vill titta på hur den enskilda individen och deras närstående påverkas och om det finns några risker för utanförskap, psykisk ohälsa och missbruk vid en eventuell nedläggning. Vi vill även ha en kostnadsredovisning på för och nackdelar. Detta kommer vi att väga in i den totala bedömningen vad gäller Passagen, säger Samuel Carlén, ordförande i nämnden för arbete, kompetens och välfärd.

Tertialrapport

Tertialrapporten visar ett förväntat underskott på 10 miljoner kronor för helåret. Uppföljningen i samband med tertialrapporten visar att vissa effektiviseringsåtgärder ger positivt resultat, medan andra åtgärder inte har gett förväntad effekt.

Underskottet förklaras bland annat av att åtgärderna inom processen Egen försörjning inte ger avsedd effekt eller inte är genomförda samt högre kostnader än budgeterat för placeringar gällande barn, unga och vuxna.

Utifrån den prognostiserade helårsavvikelsen är det tydligt att det pågående omställningsarbetet och åtgärder för att nå budget i balans inte är tillräckliga. Det finns påbörjade och planerade konkreta åtgärder som väntas ge ekonomisk effekt från och med 2025, men det finns i nuläget inga ytterligare konkreta åtgärder för att nå budget i balans 2024. Arbetet med att genomföra analyser och ta fram förslag på åtgärder för att nå budget i balans kommer därför fortgå.  

Nämnden beslutade att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen.

Uppföljning ekonomisk åtgärdsplan NAKV 2024 

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd beslutade i december 2023 att anta ekonomisk åtgärdsplan för budget i balans 2024. Under senaste sammanträdet presenterades den andra av totalt sex återrapporteringar.

Det totala effektiviseringskravet i åtgärdsplanen omfattar 41 miljoner kronor och vid uppföljningen är den nya bedömda helårseffekten 32 miljoner kronor. Uppföljningen visar att ytterligare åtgärder behövs för att nå budget i balans.

Nämnden godkänner uppföljningen och skickar ärendet till kommunstyrelsen, samt uppdrar till förvaltningen att vidta åtgärder för att minimera det beräknade underskottet och återrapportera arbetets fortskridande muntligen vid varje nämnd och skriftligen till nämnden i samband med delårsbokslutet.

- Prognosen visar att vi kommer att spara 32 av 41 miljoner. Det är jättebra, för det är stora summor det handlar om och mycket arbete som ligger bakom det. Vi kan såklart inte vara helt nöjda, för det fattas ju ändå pengar. Därför gav vi förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att försöka minimera underskottet. Min förhoppning är att förvaltningen kommer att göra allt i sin makt för att komma till noll, säger Samuel Carlén, ordförande i nämnden för arbete, kompetens och välfärd, och fortsätter:

- Vi i nämnden har ett ansvar när det gäller ekonomin, men vi har också ett ansvar när det gäller personal och arbetsmiljö. Vi måste göra en bedömning av rimligheten i uppdragen vi ger, och vi tycker att det är rimligt att ge förvaltningen i uppdrag att minimera underskottet. I fjol sparade vi över 40 miljoner, och det ser ut att vi kommer att spara drygt 30 miljoner i år. Det ligger mycket arbete bakom det resultatet och det måste man vara ödmjuk inför och ha med sig i bakhuvudet, avslutar han.

Handlingsplan Våld i nära relationer 

Förvaltningsledningen har i april 2024 beslutat att anta en ny handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. Nämnden fick nu ta del av handlingsplanen och föreslogs också av förvaltningen att ställa sig bakom den och att skicka den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.  

Vill du veta mer?

Andra ärenden som behandlades var bland annat granskning av samverkan kring missbruksvård, remiss av SOU 2024:17 Skolor mot brott och uppföljning Previct. Om du vill ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.