Till innehållet

Starta fristående barnomsorg

Vad krävs för att starta fristående barnomsorg i Kristinehamns kommun?

För att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem med kommunalt bidrag i Kristinehamns kommun ställs det vissa krav. I följande information finns riktlinje och övergripande information för att förtydliga dessa krav och förenkla driften av verksamheterna. Den som är ansvarig för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kallas huvudman.

Huvudmannaskapet kan bedrivas i olika former. Det kan till exempel vara en enskild firma, ett föräldrakooperativ, ett aktiebolag, en ekonomisk förening, stiftelser eller registrerade trossamfund. 

1. Krav för att bedriva verksamhet
De krav som ställs på verksamheten har sitt stöd i gällande lagar, förordningar, föreskrifter och läroplaner. För att godkännas för aktuell verksamhetsform krävs att verksamheten bedöms ha förutsättningar att följa samtliga föreskrifter som gäller för utbildningen samt att huvudmannen motsvarar kraven enligt ägar- och ledningsprövning.

Förskolans verksamhet
Inom förskolan får enskilda huvudmän bedriva verksamhet efter att de blivit godkända av skolnämnden i Kristinehamns kommun. Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor.

För undervisningen ska den enskilde huvudmannen använda förskollärare som har utbildning som är avsedd för den undervisning som förskolläraren ska bedriva.

Pedagogisk omsorg
Verksamhetsformen pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för bl.a. familjedaghem och andra flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg får bedrivas av enskilda huvudmän. Skolnämnden i Kristinehamn beslutar om rätten till bidrag för den fristående verksamheten.

Den pedagogiska omsorgen ska bedrivas med personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Den enskilde huvudmannen är ansvarig för lokalerna och att uppfylla myndighetskrav.

2. Lokal, personal, placeringsregler och avgifter
De fristående verksamheterna har att ansvara för att verksamhetens lokaler uppfyller gällande förordningar och riktlinjer.

Verksamhetslokal
En förutsättning för att godkännas som huvudman är att den fristående verksamheten kommer att ha ändamålsenliga lokaler och utemiljö för sin verksamhet. Innan den fristående verksamheten kan starta måste lämplig lokal finnas.

För att få bedriva fristående förskoleverksamhet, fritidshem eller pedagogisk omsorg fordras också en anmälan från huvudman till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Kristinehamns kommun. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

För att få hantera livsmedel i den fristående verksamheten krävs ytterligare en anmälan från huvudman till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, detta gäller även huvudman för pedagogisk omsorg.

Avgifter
Avgiften för plats på den fristående verksamheten fastställs av den enskilde huvudmannen. I Kristinehamns kommun gäller maxtaxa och därmed får inte enskild huvudman överstiga maxtaxan.

3. Ansökan och beslut om godkännande
För att skolnämnden ska kunna lämna godkännande för den enskilde huvudmannen eller godkännande om rätten till bidrag fordras en ansökan med information gällande verksamheten.

Första steget i en sådan ansökan sker vid ett möte med handläggare på skolförvaltningen, vilken du når genom kommunens växel på telefon 0550-880 00.

Ansökan
Ansökan ska vara komplett för att handläggningen ska starta.

Vid ansökan om nyetablering av fristående förskola eller fritidshem debiteras en avgift om 10 000 kr från och med den 1 januari 2020.

Hantering av ansökan 
När ansökan kommit in till skolförvaltningen kommer den att utredas och ett beslutsförslag skrivs fram. Handläggningstiden för inkommen komplett ansökan varierar, men är vanligtvis omkring cirka fyra månader.

Godkännande
Ett slutgiltigt godkännande kan lämnas först när komplett ansökan med samtliga bilagor (alltså när även bilagor för lokal och personal är inlämnade) och eventuellt kompletterande uppgifter hanterats.

Förändring av verksamheten
Den enskilde huvudmannen ska omedelbart, via vår e-tjänst, meddela verksamhetsförändringar avseende lokalförändringar och ändringar gällande driftsform med mera till skolförvaltningen.

Enligt reglering om ägar- och ledningsprövning skall en huvudman för fristående förskola eller fritidshem som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen, från och med den 1 januari 2019, anmäla detta till skolförvaltningen inom en månad efter att bytet av person genomförts.  Anmälan görs i vår e-tjänst "Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola och fritidshem - anmälan". Skolförvaltningen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda. Skolförvaltningen kan även komma att pröva om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas.

Ägar- och ledningsprövning: Nya regler för enskilda huvudmän från 2019

Kommunen ansvarar för att godkänna och utöva tillsyn för fristående förskolor och fritidshem. Här nedan hittar du kort information om vad som krävs när det gäller ägaren och ledningen för en verksamhet.

Kommunen lämnar sitt godkännande om verksamheten har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildning.

Ägar- och ledningsprövning görs löpande
Från och med 2019 ska kommunen också göra så kallad ägar- och ledningsprövning. Det innebär att godkännande lämnas om den enskilde:

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. (Skollagen 2010:800 2 kap 5 § och 26 kap 4 §)

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start utan löpande och de ingår därför i Kristinehamns kommuns tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning

Anmäl vid förändring
En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till Kristinehamns kommun inom en månad efter att bytet av person genomförts.

Använd e-tjänsten "Ägar- och ledningsprövning av fråstående förskola och frititdshem - anmälan" för att anmäla.

När vi får in anmälan gör vi en prövning för att säkerställa att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda. Vi ska också bedöma om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen. 

Mer information
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett cirkulär som beskriver ägar- och ledningsprövning.

SKR´s information

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".