Till innehållet

Översvämning

Översvämning i fastigheten

Det finns flera orsaker till att en fastighet drabbas av översvämning. Några exempel är:

  • Att ytvatten eller dräneringsvatten kommer in i huset genom väggar eller tak.
  • Stopp i spill- eller överbelastad dagvattenledning som medför att vatten tränger in genom avloppsanordningar.

Kommunens huvudledningar är dimensionerade enligt de föreskrifter som gäller. Trots detta kan problem med uppdämning i ledningar och översvämningar i till exempel källare ske i samband med extrema regn och hastig snösmältning. 

Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten när det blir uppdämning i ledningsnätet. Kommunen är bara ansvarig om vi har begått något fel eller inte fullgjort våra skyldigheter. 

Om du har separerat ledningssystem där dagvatten och spillvatten går i varsin ledning, så orsakas en översvämning vanligen av stopp i fastighetens spillvattenservis eller av stopp i kommunens spillvattenledning. En annan orsak kan vara felkoppling av spillvatten och dagvattenledningar inom fastigheten.

I källartrappor eller garagenedfarter finns golvbrunnar, så kallade spygatter, som ska vara kopplade på spillvattenledningen. Dessa kan ibland vara felaktigt kopplade på dagvattenledningen. Vid kraftiga regn klarar dagvattenledningen i gatan inte av att transportera bort allt regnvatten, vilket innebär att gatan översvämmas. Man kallar det för att dämningsnivån är i gatunivå. Om golvbrunnen är lägre placerad än gatans nivå tränger vatten upp ur golvbrunnen med risk för översvämning i källare eller garage.

Att förebygga översvämningsskador

Du som är fastighetsägare har ett ansvar för hur vatten och avlopp är utformat för just din fastighet. 

I källare och lågt liggande lokaler kan golvbrunnar alltid innebära risker beroende på hur fastighetens vatten och avlopp är kopplat. Därför bör du inte förvara värdefulla och känsliga saker i källare med golvbrunn. Måste du ändå förvara saker där, så kan du tänka på att placera dem högt upp. 

Vatten kan också tränga upp ur toalettstolen och andra avlopp när de är anslutna till en spillvattenledning där det har gjorts en felaktig inkoppling av dagvatten. 

Har du planer på att åtgärda något med dina vatten- och avloppsledningar inne på fastigheten, till exempel dränering, kontakta gärna Vatten & Avfall innan. 

Våra riktlinjer för dag- och dränvattenhantering ställer krav på fastighetsägare att separera sitt dag- och dräneringsvatten från spillvattenledningen om detta inte är gjort. 

Har du källare på din fastighet och saknar möjlighet att leda ut dräneringsvatten med självfall från ditt hus ut till kommunens huvudledning, så kan du att ansöka om pumpanläggning. Då får du hjälp med att räkna ut om ditt hus behöver en pumpanläggning eller inte.  

Vad ska man göra om det blir översvämning?

För att minska skadorna om olyckan är framme vid till exempel häftiga regn eller snösmältning kan några av dessa punkter hjälpa:

  • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på tungt föremål.
  • Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
  • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  • Kontakta Vatten & Avfall, se kontaktuppgifter nedan.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Dokumentera eventuella skador genom att exempelvis fotografera.
  • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna! Har du sår på fötter eller ben, gå inte i avloppsvattnet utan stövlar.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".