Till innehållet

Stöd och hjälp inom LSS

Stöd och omsorg från andra är ibland nödvändigt för att leva ett bra liv. Det innebär att du som är i behov av stöd på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till Stöd, vård och omsorgsförvaltningen för att ansöka om att få stöd och hjälp. Vilka som kan få stöd och hjälp regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan få stöd och hjälp?

Kommunen kan ge stöd och hjälp till dig som har tillhörighet till en av tre av följande personkrets:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i vardagen, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och har därmed ett omfattande behov av hjälp.

För att styrka din personkretstillhörighet behöver du i samband med begäran om LSS-insats lämna intyg om din funktionsnedsättning.

Rådgivning och annat personligt stöd

Landstinget i Värmland ansvarar för denna insats. Här kan du läsa mer om rådgivning.

Personlig assistent

Personer med stora och varaktiga funktionshinder och som inte fyllt 66 år har möjlighet att ansöka om hjälp med personlig assistans. Det kan handla om att man har behov av påklädning, hygien, kommunikation, inta måltider eller hjälp att andas. Här kan du läsa mer om personlig assistans.


Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp till olika aktiviteter. Det kan handla om fritids- eller nöjesaktiviteter, promenad och ärenden. Här kan du läsa mer ledsagning.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för dig att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Här kan du läsa mer kontaktperson.

Avlösarservice

Är hjälp och avlösning för dig som anhörig som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter. Här kan du läsa mer om avlösning.


Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsboende för barn och ungdomar upp till 25 års ålder med olika former av funktionsnedsättningar. Är till för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte. Här kan du läsa mer om korttidsvistelse.

Korttidstillsyn för barn över 12 år i anslutning till skoldagen och under lov

Du som har barn över 12 kan få hjälp med korttidstillsyn före och efter skolans slut samt lovdagar då föräldern jobbar eller studerar.

Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller i bostad med särskilt service så som t.ex. elevhem.


Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna över 18 som behöver omfattande och varaktigt stöd i sitt dagliga liv kan beviljas bostad med särskild service t.ex. gruppbostad eller servicebostad. Här kan du läsa mer om de olika gruppbostäderna och servicebostäderna samt hur du ansöker.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS. Är en sysselsättning för dig som är mellan 18 och 69 år och omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och inte förvärvsarbetar eller studerar. Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.

Boendestöd

Om du tillhör personkrets inom LSS kan du även ansöka om boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Här kan du läsa mer om boendestöd.

Det finns idag olika sätt att komma i kontakt med oss. Det kan göras här eller via kontakt med LSS-handläggare.

Har du redan insatser enligt LSS kan du begära tillfälligt utökade insatser här.

Ansökan kan ske från enskild, vårdnadshavare eller fullmaktshavare/ställföreträdare. Underlag som styrker fullmaktshavare/ställföreträdarskap ska bifogas i ansökan. Även intyg om funktionsnedsättning ska bifogas i ansökan.

Vid begäran om insatser så startar LSS-handläggare en utredning enligt utredningsmodellen IBIC – individens behov i centrum. IBIC används för att beskriva dina resurser, behov och mål i din vardag. Som stöd i handläggningsprocessen utgår LSS-handläggare från de livsområden som är aktuella utifrån din ansökan.  Utredningstiden är fyra månader. I utredningen bedöms om du tillhör personkretsen samt om du har rätt till den sökta insatsen. När utredningen är färdig får du ditt beslut.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information medföljer i beslutsbrevet och LSS-handläggare kan vara dig behjälplig i processen.

IBIC används för att beskriva dina resurser, behov och mål i din vardag. Som stöd i handläggningsprocessen utgår LSS-handläggare från de livsområden som är aktuella utifrån din ansökan.

Livsområden som vi utreder utifrån

Lärande och att tillämpa kunskap
Inom det första livsområdet utreds ditt behov av stöd i din vardag gällande att hantera olika typer av val, identifiera problem och att lösa dem. Till exempel kan det handla om att se till att trasiga saker blir lagade eller att slänga matvaror som blivit gamla.

Allmänna uppgifter och krav
LSS-handläggare utreder om du klarar av att genomföra daglig rutin, hantera stress och andra psykologiska krav. Det kan handla om bland annat initiativtagande, att äta regelbundet eller att passa en avtalad tid.

Kommunikation
Här kan det handla om stöd med att kommunicera, så som att konversera, uttrycka sin vilja och önskan samt att använda kommunikationsutrustning och kommunikationstekniker.

Förflyttning
Inom detta livsområde utreds ditt behov av hjälp med förflyttningar i vardagen. Det kan handla om till exempel att gå, röra sig på olika sätt och på olika platser samt att lyfta och bära föremål. Livsområdet berör miljöer både i och utanför hemmet.

Personlig vård
LSS- handläggare utreder ditt behov av stöd gällande hygien och klädsel, att sköta din kroppsvård, toalettbehov samt att äta och dricka. Här innefattas också behov av hjälp med att sköta din egen hälsa generellt.

Hemliv
Här kan det handla om stöd och hjälp med att handla, utföra hushållsarbete, ta hand om hemmets föremål. Till exempel är att kunna uträtta ärenden, ta ut sopor, ta hand växter eller eventuella husdjur.

Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Livsområdet innefattar behov av stöd med att bland annat samspel, att skapa och behålla formella, sociala relationer eller familjerelationer. Det kan handla om exempelvis kontakt med familj/släktingar, vänner/grannar eller frisör/fotvård.

Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
Livsområdet behandlar behov av stöd med att engagera sig och utföra uppgifter som krävs i vardagen. Exempel på aktiviteter är att betala räkningar eller hantera pengar vid inköp.

Samhällsgemenskap, social och medborgerligt liv
Ditt behov och förutsättningar för att kunna delta i samhällsgemenskap, aktiviteter samt i religion och andligt liv utreds. Exempel på aktiviteter är att umgås med andra, besöka kyrka/synagoga/moské eller delta i föreningsliv. Ytterligare exempel är att kunna rösta vid allmänna val.

Känsla av trygghet
LSS-handläggare utreder psykiska funktioner som påverkar din känsla/upplevelse av trygghet i hemmet.

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående
Det sistnämnda livsområdet används när frågeställningen avser ett indirekt stöd eller avlösning för en anhörig som vårdar eller stödjer den närstående.

Vi tar även hänsyn till

Omgivningsfaktorer
Här tittar vi på hur du bor, om du har hjälpmedel och dina relationer. Här berörs även dina personliga intressen.

Kroppsfunktioner och hälsotillstånd
Hur undersöker vi vilka funktionsnedsättningar som finns till följd av sjukdom eller diagnos.

Det stöd och hjälp du får via en beviljad LSS-insats kostar ingenting. Även hjälp och stöd via boendestöd är kostnadsfritt. Däremot betalar du själv för till exempel hyra, mat och fritidsaktiviteter. Även avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut. Här kan du läsa mer om avgifter.

Stöd till anhörig

För dig som vårdande anhörig finns olika former av anhörigstöd i kommunens regi. Kontakt kan ske via kommunens växel. Här kan du läsa mer om stöd till dig som är anhörig.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. Bidrag är individuellt och kan beviljas till dig som har en funktionsnedsättning, och där träning eller lösa hjälpmedel inte är tillräckligt för att fylla behovet. Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Sommarkollo

Sommarkollo för barn och unga med funktionsvariationer. Ansök här till sommarkollo här!

Fritidsgård för dig som har funktionsnedsättning

I Kristinehamns kommun finns två fritidsgårdar för dig som har en funktionsnedsättning. På FUF kan du som är i åldrarna 12-17 år hitta på roliga aktiviteter. För dig som är över 18 år finns ''Julles'' fritidsgård. Här hittar du mer information om våra fritidsgårdar.

Kompiskortet

Kompiskortet är framtaget för personer med funktionsvariationer som är 13 år eller äldre. Ägaren av ett kompiskort kan ta med sig en kompis till billigare pris på olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Läs mer om kompiskortet här.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för dig med rörelsehinder. Läs mer om parkeringstillstånd här. 

Färdtjänst

Färdtjänst handläggs av Region Värmland. Här kan du läsa mer om färdtjänst. 

Information assistansanordnare

Här kan du som är assistansanordnare läsa mer om hur ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd går till.

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa dig som är äldre än 18 år och har långvariga psykiska funktionshinder med rättsliga frågor. Här kan du läsa mer om personligt ombud.

Kontaktuppgifter

LSS-handläggare - Om du är född de första 1-15 datumen i månaden ringer du 0550-884 10

Telefontid: 8.30-9.30 måndag-fredag

LSS-handlläggare - Om du är född de sista 16-31 datumen i månaden ringer du 0550-886 20

Telefontid 8.30-9.30 måndag-fredag

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".