Till innehållet

Utstakning – var ska byggnaden stå?

Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. För att en byggnad ska placeras på rätt plats på tomten kan den behöva utstakas. Utstakning betyder att en behörig mättekniker markerar på marken var byggnaden ska stå. Byggnaden måste utformas så att den stämmer överens med bygglovet.

När behövs utstakning och lägeskontroll?

Det är kommunens byggavdelning som, utifrån plan- och bygglagen (PBL), avgör om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet.

Vem utför utstakning och lägeskontroll?

Utstakning kan göras antingen av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen eller av någon annan som byggherren anger. Det är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om byggherrens föreslagna person har tillräcklig kompetens. Vid bedömningen tittar vi på om personen uppfyller Lantmäteriets rekommendationer ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”

Vad kostar utstakning? 

Om kommunen utför utstakningen tar vi betalt enligt gällande plan- och bygglovstaxa. Om någon annan utför utstakningen tillkommer en administrativ avgift för godkännande av annan utstakare enligt geodatataxan

Så utförs utstakning

Utstakning utförs normalt i två moment, först grovutstakning och sedan profilutstakning.

Grovutstakning

Grovutstakning görs före markberedning, med syftet att byggnaden eller anläggningen ska hamna på rätt ställe på fastigheten. Byggnadens hörn markeras med exempelvis stakkäppar.

Profilutstakning

Profilutstakning sker efter markberedning men innan gjutning av grunden. Utstakningen görs normalt med profiler utanför byggnadens hörn och trådar som spänns mellan profilerna som visar fasadliv (sidan på fasaden) eller grunden beroende på vilken ritning som lämnats in till bygglov.

Profilstolpar och profilbrädor sätts upp av den sökande. De placeras utanför hushörnen med profilbrädorna i samma höjd vid alla hörn. Vid utstakningen slår vi ut spik på profilbrädorna och spänner profiltrådar mellan profilerna.

Länkar

Kontaktuppgifter

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Peter Christoffersson - mätningsingenjör
peter.christoffersson@kristinehamn.se

0550-885 51

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".