Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens möte den 21 februari 2024.

Uppföljning har gjorts av internkontrollplan för 2023. Slumpmässiga stickprov har utförts på ett antal delegationsbeslut på miljö- respektive byggavdelningen. På mötet tog nämnden beslut om att godkänna internkontrollplanen för 2023.

Förslag till kontrollplan livsmedel för 2024 godkändes. Syftet med kontrollplanen är att ge en beskrivning av hur den offentliga kontrollen som miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för är organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur arbetet genomförs. 

Årsredovisning

Under mötet redovisades och godkändes årsberättelsen för 2023. Det konstaterades att måluppfyllelsen för miljö- och byggnadsnämnden är god. Miljö- och byggnadsnämnden har nämndmål med tillhörande indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges 13 strategiska mål. Av de totalt 13 målen bedöms 10 av dessa vara helt uppfyllda och tre mål bedöms vara delvis uppfyllda.

Årets resultat är ett underskott på -951 tkr. En stor post till underskottet är ett avgångsvederlag på 1 857 tkr. Totalt sett har nämnden samtidigt haft lägre kostnader än budgeterat med 1 642 tkr vilket gör underskottet mindre märkbart.

Personalkostnaderna är 696 tkr lägre på grund av vakanser på främst Geodata samt Bygglovsenheten.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från Miljö- och byggnadsnämnden