Till innehållet

Strandvik-Åsviken planprogram

Strandvik-Åsviken ligger vid Lunnerviken sydväst om Ölme kyrka, intill kommungränsen mot Karlstad. Området består av cirka 170 bostadshus som till största del utgörs av fritidshus, men i allt högre grad omvandlas dessa till permanentbostäder. Syftet med planprogrammet är att ge en övergripande bild av förutsättningarna i Strandvik-Åsviken för att underlätta fortsatt permanentering av bebyggelsen samt att undersöka ytterligare utvecklingsmöjligheter.

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny kommunövergripanden vattentjänstplan, där området Strandvik–Åsviken ingår. Vattentjänstplanen hanterar bland annat frågan om VA-utbyggnad, vilket i sin tur innebär att det finns en tydlig koppling även till planprogrammet för Strandvik-Åsviken. Först när samrådsprocessen för vattentjänstplanen är klar förbereds samråd för planprogrammet för platsen.

Ortofoto med utredningsområdet ungefärligt markerat med vit streckad linje.

Bakgrund

Strandvik-Åsviken är utpekat som utredningsområde i Kristinehamns översiktsplan. Utpekandet innebär att kommunen ser en potential för utveckling inom området, men planmässiga förutsättningar för detta måste först utredas. Förutom intresset av att bosätta sig permanent i ombyggda fritidshus i området finns ett intresse av att stycka av nya bostadstomter. Strandvik-Åsviken har ett bra geografiskt läge med potentialen att locka till sig både kristinehamnare och Karlstadsbor. Med bil nås Kristinehamn och Karlstad på cirka 20 minuter och avståndet till tågstationen i Väse är knappt 5 km från Strandvik. Under 2021 fick kommunen in både en begäran om planbesked och ytterligare förfrågan från fastighetsägare om planläggning i området. Beslutet om att upprätta ett planprogram för Strandvik-Åsviken togs av kommunstyrelsen den 30 november 2021.

Mål

Planprogrammet ska förmedla en bild av en önskvärd och möjlig framtid för Strandvik-Åsviken. Det ska fungera som underlag vid framtida detaljplanering av området samt visa på fysiska och administrativa förutsättningar och ambitioner. En teknisk förutsättning som är viktig att utreda är möjligheten för utbyggnad av vatten och avlopp.

Tidsplan

Arbetet pågår med att upprätta ett samrådsförslag av planprogrammet. Preliminärt kommer kommunstyrelsen ta ställning till förslaget under 2024. Om kommunstyrelsen fattar beslut om samråd kommer planprogramsförslaget ställas ut för allmänheten och remissinstanser som ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådstiden kan planprogrammet komma att revideras till följd av inkomna synpunkter. Därefter ska kommunstyrelsen besluta om godkännande av planprogrammet. Efter att planprogrammet har godkänts kan arbetet med detaljplaner starta. 

Frågor och svar

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). I planprogrammet kan kommunen ange viljeinriktningen för områdets utveckling genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i tidigt skede. Planprogrammet blir inte juridiskt bindande, det är vägledande i kommande detaljplanering.

Läs mer om planprogram

I området finns det idag många fastigheter med enskilda och samfällda lösningar där dricksvattenbrunnar och avlopp ligger nära varandra och avlopp med utlopp i Lunnerviken. Enligt vattentjänstlagen §6 är kommunen skyldig att utvidga verksamhetsområdet om det behövs med hänsyn till människor hälsa eller miljön och om det rör sig om ett större sammanhang.

I planprogrammet utreds möjligheterna och förutsättningarna för en kommunal utbyggnad. I april 2024 kommer kommunens Vattentjänstplan gå ut på samråd där prioriterade områden för VA i kommunen pekas ut. Ett färdigt planprogramska först godkännas och därefter kan nya detaljplaner tas fram.

En detaljplan kan initieras av en fastighetsägare som vill utveckla sin mark eller av kommunen och tar ungefär 1,5-2 år att ta fram. När en detaljplan vunnit laga kraft kan beslut om inrättande av verksamhetsområde för VA tas av kommunfullmäktige. Därefter följer en process med projektering av VA som underlag för investeringsbeslut.

Beroende på om en överföringsledning ska byggas behöver servitut via Lantmäteriet ges över de fastigheter som ligger utanför detaljplan. Utbyggnaden och genomförandet påverkas av bland annat markförhållanden, val av tekning och eventuella anpassningar till servitut.

 

 

Det finns en gällande detaljplan med möjlighet att bygga ungefär 20 nya bostäder och intresse från flera fastighetsägare att utveckla sina fastigheter. En viktig aspekt i finansiering av utbyggnaden av kommunalt VA är att många fastigheter kan ansluta sig till det nya nätet. Ett tillskott av bostäder underlättar planeringen av VA samtidigt som kapaciteten säkerställs över tid.

Kommunen äger ingen mark i området och bygger inte i egen regi utan kan möjliggöra utbyggnad genom detaljplanering i området. Förutsättningarna för kommande detaljplaner utreds i planprogrammet.

Kristinehamns kommun vill möjliggöra för ett utökat permanentboende. Förutsättningarna för att öka byggrätten för befintliga hus kommer att utredas i planprogrammet.

I planprogrammet utreds förutsättningarna för utveckling av strandområdet för rekreation, där badplatser är en viktig del.

I planprogrammet utreds förutsättningarna för utveckling av båtplatser i befintliga lägen i Strandvik och Åsviken. Förändringar i strandzonen och i vattenmiljön innebär processer enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Det innebär att utbyggnaden av antalet båtplatser kan ta tid. 

Vid ny planläggning inträder strandskydd 100 meter från strandlinjen för att säkerställa tillgängligheten till stranden för människor och för biologisk mångfald. Strandpromenaden är värdefull för området och kommer bevaras. I planprogrammet kommer eventuella behov av förbättring av stråket och badplatser att utredas.

I planprogrammet kartläggs området så heltäckande som möjligt, inklusive naturvärden och rekreation. Ambitionen för programförslaget är att utveckla områdets kvaliteter samtidigt som det förbereds för kommunalt VA och nybyggnad av bostäder.

Med ett tillskott av bostäder och fler permanentboende kommer trafiken att öka. I planprogrammet utreds befintligt vägnät med hänsyn till trafiksäkerhet, buller och tillgänglighet. Programförslaget kan innebära förändringar i vägnätet för att uppnå en trygg, säker och välfungerande trafiksituation.

Region Värmland är ansvariga för kollektivtrafikförsörjningen. I planprogrammet kommer förutsättningarna för både skolskjuts, anropsstyrd kollektivtrafik och linjetrafik att redovisas.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".