Till innehållet

Strandvik-Åsviken planprogram

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram, eller ett detaljplaneprogram som det ibland även kallas, är ett dokument som tas fram innan arbetet med den juridiskt bindande detaljplanen startar. Avsikten är att klargöra förutsättningar och mål för området i Strandvik och Åsviken som helhet och att presentera kommunens vilja och avsikter för utvecklingen av området. I planprogrammet utreds övergripande frågor i ett tidigt skede om disposition av området, bebyggelsestruktur, markanvändning, organisering av allmän platsmark med gator, torg och natur, teknisk försörjning med mera. När programmet har godkänts av Kommunstyrelsen ligger det till grund för framtida detaljplanearbete. Programmet ger förutsättningar för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling för området som helhet.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att ge en övergripande bild av förutsättningarna i Strandvik-Åsviken för att underlätta fortsatt permanentering av bebyggelsen samt att undersöka ytterligare utvecklingsmöjligheter.

Bakgrund

Strandvik-Åsviken är utpekat som utredningsområde i Kristinehamns nya översiktsplan. Utpekandet innebär att kommunen ser en potential för utveckling inom området, men planmässiga förutsättningar för detta måste först utredas. Förutom intresset av att permanent bosätta sig i ombyggda fritidshus i området finns ett intresse av att stycka av nya bostadstomter. Det geografiska läget talar för att Strandvik-Åsviken har potential att locka till sig både kristinehamnare och Karlstadsbor. En bilresa till Kristinehamn tar mindre än 20 minuter och till Karlstad ca 20 minuter. Dessutom är avståndet till Väse station knappt 5 km från Strandvik. Kommunledningsförvaltningen har under 2021 fått in både en begäran om planbesked och ytterligare förfrågan från fastighetsägare om planläggning inom programområdet.

Mål

Programmet ska förmedla en bild av en önskvärd och möjlig framtid för Strandvik-Åsviken. Det ska fungera som underlag vid vidare detaljplanering av området samt visa på fysiska och administrativa förutsättningar och ambitioner samt ge stöd vid prioriteringar. En teknisk förutsättning som behövs utredas är möjligheten för VA-utbyggnad.


Ortofoto med utredningsområdet schematiskt markerat med vit streckad linje.

Frågor och svar

I området finns det idag många fastigheter med enskilda och samfällda lösningar där dricksvattenbrunnar och avlopp ligger nära varandra och avlopp med utlopp i Lunnerviken. Enligt vattentjänstlagen §6 är kommunen skyldig att utvidga verksamhetsområdet om det behövs med hänsyn till människor hälsa eller miljön och om det rör sig om ett större sammanhang.

I planprogrammet utreds möjligheterna och förutsättningarna för en kommunal utbyggnad. I september 2023 kommer kommunens Vattentjänstplan gå ut på samråd där prioriterade områden för VA i kommunen pekas ut. Ett färdigt planprogram kan förhoppningsvis godkännas under 2024 och därefter kan nya detaljplaner tas fram.

En detaljplan kan initieras av en fastighetsägare som vill utveckla sin mark eller av kommunen och tar ungefär 1,5-2 år att ta fram. När en detaljplan vunnit laga kraft kan beslut om inrättande av verksamhetsområde för VA tas av kommunfullmäktige. Därefter följer en process med projektering av VA som underlag för investeringsbeslut.

Beroende på om en överföringsledning ska byggas behöver servitut via Lantmäteriet ges över de fastigheter som ligger utanför detaljplan. Utbyggnaden och genomförandet påverkas av bland annat markförhållanden, val av tekning och eventuella anpassningar till servitut.

 

 

Det finns en gällande detaljplan med möjlighet att bygga ungefär 20 nya bostäder och intresse från flera fastighetsägare att utveckla sina fastigheter. En viktig aspekt i finansiering av utbyggnaden av kommunalt VA är att många fastigheter kan ansluta sig till det nya nätet. Ett tillskott av bostäder underlättar planeringen av VA samtidigt som kapaciteten säkerställs över tid.

Kommunen äger ingen mark i området och bygger inte i egen regi utan kan möjliggöra utbyggnad genom detaljplanering i området. Förutsättningarna för kommande detaljplaner utreds i planprogrammet.

Kristinehamns kommun vill möjliggöra för ett utökat permanentboende. Förutsättningarna för att öka byggrätten för befintliga hus kommer att utredas i planprogrammet.

I planprogrammet utreds förutsättningarna för utveckling av strandområdet för rekreation, där badplatser är en viktig del.

I planprogrammet utreds förutsättningarna för utveckling av båtplatser i befintliga lägen i Strandvik och Åsviken. Förändringar i strandzonen och i vattenmiljön innebär processer enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Det innebär att utbyggnaden av antalet båtplatser kan ta tid. 

Vid ny planläggning inträder strandskydd 100 meter från strandlinjen för att säkerställa tillgängligheten till stranden för människor och för biologisk mångfald. Strandpromenaden är värdefull för området och kommer bevaras. I planprogrammet kommer eventuella behov av förbättring av stråket och badplatser att utredas.

I planprogrammet kartläggs området så heltäckande som möjligt, inklusive naturvärden och rekreation. Ambitionen för programförslaget är att utveckla områdets kvaliteter samtidigt som det förbereds för kommunalt VA och nybyggnad av bostäder.

Med ett tillskott av bostäder och fler permanentboende kommer trafiken att öka. I planprogrammet utreds befintligt vägnät med hänsyn till trafiksäkerhet, buller och tillgänglighet. Programförslaget kan innebära förändringar i vägnätet för att uppnå en trygg, säker och välfungerande trafiksituation.

Region Värmland är ansvariga för kollektivtrafikförsörjningen. I planprogrammet kommer förutsättningarna för både skolskjuts, anropsstyrd kollektivtrafik och linjetrafik att redovisas.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".