Till innehållet

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barns föräldrar är döda eller inte kan ha vårdnaden om barnet av någon annan varaktig anledning, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas. Det är kommunens socialnämnd som ansvarar för att utse en sådan.

Den som utses till särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till att barnet får omvårdnad och trygghet och uppfostran. Det är också viktigt att den som är aktuell för uppdraget är lämplig och har god kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare. Oftast bor inte den särskilt förordnade vårdnadshavaren tillsammans med barnet.

När det gäller ensamkommande ungdomar i Kristinehamn bor de flesta på något av kommunens HVB-hem eller i familjehem.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare vänder sig till socialförvaltningen i Kristinehamn. Då får du all viktig information om uppdraget och har möjlighet att ställa frågor.

Efter den första kontakten får du tid för en fysisk träff med en handläggare. Mötet som följer är ett personligt samtal om den sökandes sociala situation, familjerelationer, arbete och fritidsintressen. Det gör vi för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnets behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter.

Vi kontrollerar även den som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare i register hos polisen, kronofogden och socialen.

När utredningen är klar presenteras barnet och vårdnadshavaren för varandra. Barnet/ungdomen får skriva under ett accepterande av blivande vårdnadshavare och den särskilt förordnade vårdnadshavaren får skriva under ett åtagande av uppdraget.

Det är Värmlands tingsrätt som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare på förslag från socialnämnden.

Särskilt förordnad vårdnadshavare får ett arvode för sitt uppdrag.

Vad gör en vårdnadshavare?

En vårdnadshavare har den faktiska vårdnaden om barnet. Det innebär ett ansvar för barnets behov av omvårdnad, försörjning, trygghet och uppfostran.

Det är viktigt att skilja på det juridiska uppdraget som vårdnadshavare och den faktiska vården som sker i HVB-hemmet eller familjehemmet. I lagen föräldrabalken (FB) är detta klart angivet.

Barnets vårdnadshavare har också ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs utifrån ålder, utveckling och övriga omständigheter. En av de viktigaste uppgifterna för en vårdnadshavare är att motivera barnet att tänka på sin framtid.

Vill du veta mer?

Du når alltid socialtjänsten via Navigatorcenter på telefonnummer 0550-884 00. Vill du hellre besöka oss finns vi i Vintergatan på Nya Kyrkogatan 17-19. Navigatorcenter ligger på plan 3.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".