Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 maj.

Mats Andersson, kommunens nya stadsarkitekt deltog och presenterade sig för nämnden. Kommunens nya Vattentjänstplan redovisades och godkändes sedan av nämnden utan erinran.

Ekonomisk uppföljning, tertialrapport

En genomgång av budgeten visade att den håller prognosen. Kostnaderna är något högre för perioden men det beror delvis på att en del licenspengar har betalats i början av året och inte periodiserats. En annan förklaring är att nämnden har haft konsultkostnader för rekryteringen av ny förvaltningschef. Det kommer att jämnas ut under året och bedömningen är att ingen avvikelse kommer uppstå.Tertialrapporten antogs av en enig nämnd.

Övriga ärenden

I övrigt gick nämnden igenom aktuella tillsynsärenden. Inga ärenden har överklagats sedan förra nämndmötet.

Vill du veta mer?
Här hittar du protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden.