Till innehållet

Biotopskyddad mark

En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning med naturliga gränser där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. En del biotoper är hem till utrotningshotade arter och spelar därför en stor roll för deras överlevnad. Dessa biotoper kallas för nyckelbiotoper. 

Av kommunens markinnehav är 30 hektar skyddat via biotopskydd. Exempel på platser med biotopskydd är Varnan eller Spjutbäckens biotopskyddsområde. Dessutom är några mindre naturområden vid Östervik och Gustavsvik numera biotopskyddsområden. Vid Varnumsvikens inre delar finns ytterligare biotoper som skyddats. Strandängarnas fågelliv är skyddat genom ett fågelskyddsområde. 

Det finns biotoper även under vattenytorna i en sjö eller i ett vattendrag. För att hjälpa naturen medverkar kommunen i sjökalkningen i länet. Vattenvårdande åtgärder görs och planeras för att minska övergödningen av några vikar i kommunen. I Varnan har fiskevårdande åtgärder gjorts för att gynna den stationära öringen i vattendraget. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".