Till innehållet

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken. Avståndet för strandskyddet är generellt 100 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet, men kan vara utökat upp till 300 meter. 

Strandskyddet har två syften, dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Om du vill veta vilka områden som är strandskyddade så är du välkommen att kontakta byggavdelningen. 

Strandskyddsdispens

Inom strandskyddsområdet får du inte bygga något eller utföra en del andra åtgärder utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens. För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl. Även bygglovsbefriade byggnader (till exempel friggebodar) kräver strandskyddsdispens.

Du behöver söka strandskyddsdispens om du inom strandskyddsområdet vill: 

 • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader (tillbyggnader kräver oftast även strandskyddsdispens)
 • gräva eller förbereda för byggnationer
 • utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
 • göra ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

Dispens ges i Kristinehamns kommun av miljö- och byggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med förhandsbesked, bygglov eller anmälan.

Krav för att få strandskyddsdispens

För att beviljas strandskyddsdispens krävs att ett av de nedanstående sju särskilda skälen uppfylls:

 • att du redan har tagit marken i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • att marken genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskild från området närmast strandlinjen
 • att det behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • att det behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • att marken eller anläggningen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (som infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet).
 • att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, till exempel för Försvarsmakten 
 • utpekade Lis-områden i Kristinehamns kommuns översiktsplan (Lis = landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Undantag från strandskyddsdispens

Om du har ett en- eller tvåbostadshus, eller ett fritidshus, och vill bygga en kompletteringsbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden, behövs i vissa fall inte strandskyddsdispens. Avståndet till stranden måste dock i så fall vara minst 25 meter. Om det är kortare avstånd måste du ansöka om dispens. 

För att slippa dispens måste du uppfylla båda dessa krav: 

 • Komplementbyggnaden ska vara inom 15 meter från huvudbyggnaden. 
 • Komplementbyggnaden ska vara längre bort från strandlinjen än 25 meter. 

 

Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Om du vill utföra arbeten i vatten

Att utföra en åtgärd eller arbete i vatten kallas vattenverksamhet. Några exempel på vanliga vattenverksamheter är dikning eller annan typ av markavvattning, muddring, pålning eller anläggande av pirar. Gemensam sommarvattenanläggning i ett fritidshusområde är ett annat exempel, oavsett om vattnet kommer från sjön eller en borrad brunn. Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen.

Vid större verksamheter ska tillstånd sökas hos Miljödomstolen i Vänersborg.

Du behöver dessa handlingar om du ska ansöka om strandskyddsdispens: 

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar på byggnationen/åtgärden
 • Foton från platsen

Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".