Till innehållet

Strandskydd

I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Det ska se till att allmänheten har tillgång till vatten och skydda djur- och växtliv. I vissa fall kan du få dispens från strandskyddet.

Syftet med strandskydd är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet kan vara utökat upp till 300 meter.

Förbud inom strandskyddat område

 • att uppföra nya byggnader,
 • att ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
 • att gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
 • att utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Exempel på detta är att sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, förutsatt att de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Strandskyddsdispens

Om du vill utföra någon av de åtgärder som är förbjudna behöver du ansöka om dispens från strandskyddet. För att kunna få dispens krävs att det finns ett särskilt skäl.

Miljöbalkens sex godkända skäl för ett dispensområde

 1. Det har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 2. Det är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
 3. Det behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. Det behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 5. Det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 6. Det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, det vill säga att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Både syfte och särskilt skäl granskas alltså.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus, eller ett fritidshus, och vill bygga en kompletteringsbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden, behövs i vissa fall inte strandskyddsdispens. Avståndet till stranden måste dock i så fall vara minst 25 meter. Om det är kortare avstånd måste du ansöka om dispens.

För att slippa dispens måste du uppfylla båda dessa krav:

 • Komplementbyggnaden ska vara inom 15 meter från huvudbyggnaden.
 • Komplementbyggnaden ska vara längre bort från strandlinjen än 25 meter.

strandskydd.png

Bildkälla: Naturvårdsverket "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning"

Ansök om strandskyddsdispens

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan om strandskyddsdispens, där något av de sex skäl som finns i Miljöbalken anges.
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Fotografier
 • Beskrivning av platsen – en utförlig beskrivning av platsen gällande vad det är för underlag, växtlighet, vilka arter som hittas där. Vilka naturvärden som finns och hur ser den allemansrättsliga tillgängligheten ut på platsen.
 • Beskrivning av historisk användning av platsen, gärna med fotografier eller annan dokumentation så långt tillbaka i tiden som möjligt.

Strandskyddsdispens - ansökan

Handläggning

Kristinehamns kommun handlägger i de flesta fallen ärendena om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen handlägger dock strandskyddsdispenser kring vatten som utöver strandskyddet också är statligt skyddade, exempelvis landskapsbildsskyddsområden och Natura 2000-områden.

De dispenser som ges av kommunen skickas alltid till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunerna har gjort rätt. Den granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Då kommer istället Länsstyrelsen handlägga dispensen på nytt.

Åtgärd som gjorts utan strandskyddsdispens

Om du vet att du har utfört någon otillåten åtgärd eller anordning utan dispens eller att du äger en sådan anläggning som tidigare fastighetsägare har uppfört, har du möjlighet att på eget initiativ ta bort det som kan vara olovligt innan vi besöker platsen.

Du som äger en anläggning eller byggnad som uppförts utan dispens inom strandskyddat område har möjlighet att ansöka om dispens och få det prövat i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse, det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Du som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar beslutet.

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite, alltså en avgift. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och normalt högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala avgiften om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel.

Åtgärder som utförts utan dispens kan också leda till en åtalsanmälan. Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden.

Om du vill utföra arbeten i vatten

Att utföra en åtgärd eller arbete i vatten kallas vattenverksamhet. Några exempel på vanliga vattenverksamheter är dikning eller annan typ av markavvattning, muddring, pålning eller anläggande av pirar. Gemensam sommarvattenanläggning i ett fritidshusområde är ett annat exempel, oavsett om vattnet kommer från sjön eller en borrad brunn. Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen.

Vid större verksamheter ska tillstånd sökas hos Miljödomstolen i Vänersborg.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".