Till innehållet

Frånvaro och sjukanmälan

Gymnasiet är en frivillig skolform, men om du studerar på gymnasiet är det obligatorisk närvaro.

Du måste meddela skolan om du inte kommer till skolan, annars kan ditt studiebidrag från CSN blir indraget. Om du är sjuk eller behöver vara ledig till exempel för att uppsöka vård, så ska du anmäla det. 

Mentorn får bevilja några dagar ledigt per termin, men när det gäller längre tid så är det skolans rektor som måste bevilja ledigheten.

Elevens ansvar vid frånvaro

Hög frånvaro från undervisningen innebär som regel att man kommer efter med studierna. Det är elevens eget ansvar att ta igen förlorad undervisning. Vid planerad frånvaro ska eleven ta kontakt med sina lärare för att få information om vad som ska läsas in. 

Ogiltig frånvaro

Frånvaro för semesterresor och andra privata angelägenheter betraktas normalt som ogiltig frånvaro och därför inte är studiebidragsgrundande. Ledighet i samband med exempelvis familjehögtider eller religiösa högtider godkänns under enstaka dagar. Om det finns andra särskilda skäl till frånvaro är det rektorn som bestämmer om det ska godkännas eller inte.

Skolan måste enligt direktiv från CSN rapportera in när elevens ogiltiga frånvaro:

  • är mer än några enstaka timmar under en månad

  • sker vid upprepade tillfällen.

Om eleven varit ogiltigt frånvarande vid mer än tre lektionstillfällen inom en trettiodagarsperiod utfärdas en varning om att studiebidraget kan bli indraget. Om eleven tidigare har fått en sådan varning eller om ytterligare ogiltig frånvaro uppstår efter denna frånvaro kommer vi att skicka rapport om detta till CSN. Det är CSN som avgör om studiebidraget ska dras in för aktuell period. Har en elev varit olovligt frånvarande mer än tre dagar i följd skickas rapport till CSN utan föregående varning.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".