Till innehållet

Buller och höga ljudnivåer

Det är sällan tyst runt omkring oss i dagens samhälle. Vi utsätts för buller både i vår utomhusmiljö från till exempel vägtrafik, tågtrafik, flyg, byggarbetsplatser och industrier, och i vår inomhusmiljö, från fläktar, ventilation, musik och så vidare.

Vad som upplevs som buller varierar från person till person. Buller definieras som ett oönskat ljud och vissa ljud stör oss mycket mer än andra.

Buller kan påverka vår hälsa på flera olika sätt. Hörselskador kan orsakas av hög ljudnivå under lång tid eller mycket hög ljudnivå under kort tid. Men buller kan också göra att vi får koncentrationssvårigheter, svårt att sova, ökad puls, huvudvärk eller känner irritation.

Hur mycket får det låta?

Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara inomhus i bostadsrum, i vård- och undervisningslokaler samt på konserter, diskotek och liknande. Riktvärden finns även för buller utomhus från trafik, byggarbetsplatser och industrier.

Riktvärden för buller inomhus och från musik

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus och i deras allmänna råd för höga ljudnivåer finns riktvärden för hur mycket det får låta i bostadsrum, i vård och undervisningslokaler och på konserter, diskotek och liknande.

Inomhus kan störande ljud komma från exempelvis ventilationssystem, värmepumpsaggregat, tvättstugor eller verksamheter som restauranger och diskotek. Riktvärdet för buller i bostäder är 30 decibel ekvivalentnivå (medelnivå). 

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten, till exempel din fastighetsägare. Om du inte får gehör kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen, som då bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder.

I flerfamiljshus är det vanligt med ljud som steg, röster och spolande i vattenledningar, vilket är ljud som man i många fall får acceptera. Men om du upplever att du störs av dina grannar är det alltid bra om du själv pratar med dem först så att de blir medvetna om problemet. Sedan om störningen inte upphör kan du ta upp problemet med din fastighetsägare.

Musik innehåller ofta lågfrekventa basljud som kan sprida sig via byggnadskonstruktionen och kan upplevas som mer störande än ljud i högre frekvenser. Riktvärdet för buller från musik är därför lägre, 25 decibel.

På till exempel diskotek, konserter, gym och krogar kan ljudnivån vara väldigt hög. Ibland till och med så hög att det finns risk för hörselskador. 

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för ljud, därför är det lägre riktvärden i lokaler där barn vistas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att medelvärdet på ljudnivån på platser där barn under 13 år har tillträde inte får vara högre än 97 decibel och maxnivån inte högre än 110 decibel. På platser där barn under 13 år inte har tillträde är riktvärdet för medelnivå 100 decibel och för maxnivån 115 decibel.

Riktvärden för buller utomhus från trafik och industrier

Om du upplever dig störd av buller från trafik på en statlig väg (E18 och riksväg 26) är det Trafikverket som du ska kontakta för en bullerutredning.

Upplever du dig störd från trafik på kommunala vägar är det kommunen, gatukontoret eller miljö- och hälsoskyddsavdelningen som du ska kontakta. Det finns riktvärden för trafikbuller som det ska tas hänsyn till vid nybyggnation av bostäder.

För befintliga bostäder finns ett åtgärdsprogram med prioriteringar beroende på hur höga ljudnivåer det handlar om. Åtgärdsprogrammet beskrivs i en proposition framtagen av regeringen 1996/97 om infrastrukturinriktning för framtida transporter, den så kallade infrastrukturpropositionen.

För buller från industrier, exempelvis från kylanläggningar eller fläktar, har Naturvårdsverket en vägledning med riktvärden för buller från industrier och andra verksamheter.

Tycker du att du störs av buller från en verksamhet eller industri, försök då först att kontakta ansvarig för verksamheten för att upplysa om problemet. Om det inte är möjligt eller inte ger effekt kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Kontaktuppgifter

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".