Till innehållet

Ädellövsmiljöer

I Kristinehamn finns några av Värmlands mest värdefulla ädellövsmiljöer. Bland annat finns, i södra delen av kommunen, "Värmlands i särklass värdefullaste eklandskap, med över 200 jätteekar” enligt Länsstyrelsens trädinventerare. 

En ek kan bli hem för upp till 900 arter under sin livstid, och här i Kristinehamn har vi mycket goda chanser att bevara, och att skapa nya, värdefulla ädellövsmiljöer. Därför har vi ett särskilt ansvar i länet för att bevara och gynna dem, ett arbete som sker i samarbete med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Det största hotet mot dagens jätteträd är igenväxning. Eken har sin historia i ett betespräglat landskap med ljusa gläntor, och ekollonen kräver också öppna och soliga ytor för att gro. De viktigaste åtgärderna blir därför att hugga fram både unga och gamla ekar och öppna upp markytor för nya plantor.

Genom att satsa på ädellöv och andra naturvärdesträd deltar vi i det viktiga arbetet med att bevara artrikedom, samtidigt som vi skapar vackra och trivsamma miljöer där vi vistas och bor. En ädellövskog blir öppen, ljus och vindsäker, något som ofta är viktigt för trivsel och säkerhet. 

Arbetet innebär bland annat att röja slyskog för att gynna unga ädellövsplantor och stängsla ute betande djur från dem. Vuxna ekar befrias från andra träd som växer in i kronan och man kan också ge dem ett längre liv genom att till exempel ta bort tunga grenar som hotar att spräcka stammen. Målet är ett träd som under en lång livstid samlar på sig många små skador och skavanker, där andra arter kan hitta livsrum.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".