Till innehållet

Gång- och cykelbana Norra hamngatan

En ny gång- och cykelanslutning mellan stadsparken och Norra torget är en av våra satsningar på cykelinfrastruktur. Målet att på sikt länka ihop cykelvägnätet och bygga ut ett tydligt stomnät för cykel i Kristinehamns tätort.

I förberedelserna har vi filmat ledningar och sett att vi behöver byta ut dricksvattenledning och dagvattenledning innan vi kan fortsätta med arbetet som planerat. Det innebär att projektet med ledningsbyte påbörjas i närtid men att stenläggning och asfaltering kan göras tidigast våren 2023.

Norra hamngatans nya utformning innebär sedan att få till en stenlagd trottoar mellan Norra torget och stadsparken längs med husen. I linje med trottoaren anläggs en asfalterad, upphöjd cykelväg. Den stensatta trottoar som idag ligger mot parken kommer att tas bort till förmån för körbanan och dess bredd.

Gatan kommer inte vara avstängd under arbetet men det kan bli en begränsad framkomlighet under tiden vi utför vissa moment. Bedömd kostnad är ca 600 000kr och bidraget från Trafikverket är 50 %.

Utbyggnad av cykelvägnätet
Det finns ett beslut om en utbyggnad av stomnät för cykel i Kristinehamns kommuns Trafikplan från 2017. Just nu jobbar vi med att ta fram en cykelplan som i detalj ger oss en prioritering av utbyggnadsordning på cykelvägnätet. Kristinehamns kommun har fått beviljade medel på cykelinfrastruktursatsningar och tre delsträckor varav Norra hamngatan är en av dessa. Tanken är att fortsätta med ytterligare två delsträckor under nästa år. Det handlar då om cykelväg utmed Västerlånggatan för att knyta ihop vårt cykelvägnät i den centrala delen av staden.

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".