Till innehållet

Budgetåret 2024 – ekonomiska utmaningar väntar

Det ekonomiska läget för Kristinehamns kommun ser tufft ut inför budgetåret 2024. En huvudanledning till ansträngd ekonomi är att kommunens skatteintäkter växer långsammare än verksamheternas kostnader ökar. Stigande priser i samhället och minskade intäkter till kommunen gör att pengarna helt enkelt inte räcker till.

– Att kostnader ökar mer än intäkter betyder i slutändan att kommunen får mindre pengar att röra sig med jämfört med tidigare år. Det innebär också att kommunens nämnder behöver hitta sätt för att hålla förvaltningarnas budgetar i balans, säger Annette Borneland, ekonomichef i Kristinehamns kommun.

Annette leder kommunens Ekonomi- och styrningsavdelning. Avdelningen har bland annat till uppgift att leda och samordna den ekonomiska styrning som sker av kommunen och har en central roll i budgetprocessen. Avdelningen tar fram förutsättningarna och underlagen till det som sedan blir kommunfullmäktiges beslut om budgetramar till nämnderna.

Stora utmaningar väntar

Ekonomi- och styrningsavdelningen tar fram de prognoser för ekonomiskt utfall som nämnderna lämnar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och som sedan blir kommunens gemensamma prognos.

– En av de stora utmaningarna för kommunen de kommande åren är den allmänna prisökningen i samhället som också påverkar våra verksamheter. Pensionskostnader, räntekostnader, energikostnader och livsmedelskostnader har ökat, samtidigt som vi behöver hantera investeringar i byggnader och anläggningar, säger Annette och fortsätter:

– Det här är en situation vi måste hantera, oavsett om vi vill eller inte. Vi har inget val. Nu behöver vi vara än mer försiktiga med skattebetalarnas pengar och hitta nya och smarta sätt att arbeta på för att möta de utmaningar vi står inför. Lyckas vi med det kommer vi bli bättre rustade att nå kommunens mål och säkerställa en hållbar ekonomi för framtiden, samtidigt som vi kan fortsatta ge god service till medborgarna, avslutar hon.

Just nu håller kommunens olika nämnder på att fatta beslut om detaljbudget för varje enskilt ansvarsområde. Skolnämnden fattade sitt budgetbeslut vid sammanträdet i november och kulturnämnden vid mötet i december. De övriga nämnderna kommer att besluta om sina budgetar i början på nästa år.

Följ kommunens ekonomiska utveckling här.

I vårt pressrum kan du ta del av alla våra pressmeddelanden.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".