Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 20 juni 2024.

Handlingsplan för fallförebyggande arbete

Fall är vanligt förekommande hos den äldre befolkningen och leder till mycket lidande, bestående men och dödsfall. Förutom det personliga lidandet så tar fall stora resurser i form av personal, hjälpmedel, slutenvårdsplatser som i sin tur genererar stora kostnader för kommunal omsorg och kommunal och regional hälso- och sjukvård. För att jobba proaktivt har en handlingsplan för fallförebyggande arbete tagits fram som presenterades under nämndsammanträdet.

Nämnden tackade för informationen. Uppföljning av handlingsplanen ska ske varje halvår med start i december 2024.

Vill du veta mer?

Andra ärenden som behandlades under nämnden var bland annat återrapportering åtgärdsplan hemtjänst och återrapport uppdrag att utreda framtida taxor och avgifter. Om du vill ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.