Till innehållet

Tekniska nämnden i korthet – mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 20 mars 2024.

Kartläggning av hjärtstartare i Kristinehamns kommun

I ett politiskt initiativ föreslog Moderaterna i december 2023 att tekniska förvaltningen skulle kartlägga, redovisa samt komma med eventuellt åtgärdsförslag gällande tillgängligheten på hjärtstartare i kommunen. Uppdraget berör hela kommunen, centralt som landsbygd.

Vid en genomgång av Hjärtstartarregistret utfört 2024-02-13 fanns 42 utrustningar registrerade inom kommunens gränser. Av dessa är sex stycken inom tekniska förvaltningens organisation. Utöver dessa finns två som är avsedda för Södermalmshallen och Stöten där vi avvaktar med utplaceringen och två utrustningar som ännu inte är uppsatta/registrerade. Tekniska förvaltningen har sett över nuvarande placeringar och möjligheterna att efter hand utrusta fler kommunala fritidsanläggningar, och andra anläggningar som tekniska nämnden ansvarar för, med hjärtstartare med prioritering till platser utanför centralorten.

Beslut: Tekniska nämnden beslutade att det politiska initiativet är besvarat efter redovisning av kartläggning och utredning av kommunala hjärtstartare.

Kristinehamnsförslag – Tänd våra släckta gatlampor

Förslagsställaren tycker att kommunen ska tända upp den nersläckta belysningen både av trafiksäkerhetsskäl och personsäkerhet. Förslagsskrivaren tycker inte att elpriset kan motivera en nedsläckning samt att vi inte har elbrist. Förslagsställaren påpekar också att kommunen driver ett arbete med att övergå till LED-armaturer som bör innebära en besparing och att kommunen ska fortsätta med detta.

Bakgrund till nedsläckning av en del av lamporna

Tekniska förvaltningen tog fram besparingsförslag vintern 2022/2023 då Sverige stod inför en eventuell elbrist och höga elpriser. Ett av förslagen som togs fram var att släcka ner cirka 10% av gatubelysningen.
 
Tekniska nämnden tog beslut om att släcka ner delar av belysningen för att undvika elbrist. Kraven var att inte släcka ner i korsningar, övergångsställen samt mörka otrygga platser. Vi har låtit delar av belysningen förbli släckt då energipriserna fortsatt är betydligt högre än tidigare.

Beslut: Tekniska nämnden avslår förslaget att tända upp gatlampor. Elkostnaderna behöver fortfarande minska, eftersom elpriset fortfarande är högt jämfört med tidigare år. Tekniska nämnden anser delen av förslaget som beskriver utbyte av armaturer till LED-belysning besvarat och arbetet med att byta ut belysning till LED-belysning kommer att fortgå som tidigare år. Utöver beslutet kom ett tillägg där politiken understryker att man inte släckt ner i korsningar, övergångsställen, säkra skolvägar samt mörka och otrygga platser.

Feriearbeten på tekniska förvaltningen 2024

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag på förra nämndsamträdet att undersöka hur många ferieplatser som kan erbjudas inom tekniska förvaltningen 2024 och återkomma med svar denna nämnd. Detta är en del i kommunens gemensamma arbete och ansvar gällande förebyggande arbete för barn och ungdomars hälsa, trygghet och välbefinnande. Utöver feriejobben finns det 15 stycken sommarjobb för personer över 18 år att söka.

Beslut: Tekniska förvaltningen ska 2024 erbjuda 20 ungdomar feriearbete på förvaltningen. Ekonomiskt ansvar tas ur respektive verksamhets egen budget.


Övrig information 

Andra ärenden som avhandlades under Tekniska nämndens sammanträde var bland annat beslut om deltagande i Avfalls Sveriges årsmöte 2024, deltagande i Vattenstämman 2024 och svar på remiss om Naturvårdsverkets skrivelse på regeringsuppdrag. Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.