Till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

Vi ses gärna digitalt! Hör av dig med frågor eller för att boka ett möte med oss genom att ringa växeln på 0550-880 00. Du kan även söka upp kunniga handläggare inom ditt önskade område här på vår hemsida. 

Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

Beroende på verksamhetens eller åtgärdens storlek och påverkan på miljö och hälsa delas de in i olika kategorier. 

Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet så måste du anmäla det. Anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

Kraven skärps från och med 1 november 2020

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den första november 2020 ska verksamheter börja rapportera. Läs mer under rubriken "Nytt sätt att rapportera farligt avfall" längre ner på sidan.

A-verksamhet

Större verksamheter med stor miljöpåverkan är så kallade A-verksamheter som det krävs tillstånd från miljödomstolen för att starta. I Kristinehamn har vi tre A-verksamheter, Akzo Nobel, Scana Steel i Björneborg och Nordic Paper i Bäckhammar.

B-verksamhet

Verksamheter som är tillståndspliktiga utifrån miljöprövningsförordningens bestämmelser kallas B-verksamheter och för dessa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Det kan handla om bergtäkter, vindkraftsparker och större miljöstörande industrier. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över dessa, men i vissa fall har kommunen tagit över tillsynen.

C-verksamhet

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är fordonstvättar, bensinstationer, jordbruk och enstaka vindkraftverk. C-verksamheterna är anmälningspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser. Dessa anmäls till kommunens miljö- och byggnadsnämnd och tillsynas av nämnden. 

U-verksamhet

Mindre miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt kallas för U-verksamheter. Tillsynsansvaret för dessa ligger hos kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Mer information

Om du har frågor om miljöfarliga verksamheter är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Du kan även läsa mer om de olika reglerna i miljöbalken och i miljöprövningsförordningen.

Nya regler från 1 augusti och 1 november 2020

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den första augusti och berör alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Mer information kring den nya avfallsrapporteringen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Har mitt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Här kan du läsa mer om vad som klassas som farligt avfall.

1. Anteckna uppgifter löpande

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Den gäller fortsatt och utökas något. Du ska, som avfallsproducent, löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall med mera i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.

2. Rapportera senast två dagar efter anteckning

Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord. Det är dina antecknade uppgifter som ska rapporteras. Du ska, som avfallsproducent, också lämna uppgifter om din verksamhet som kontaktuppgifter, organisationsnummer och din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister. Genom sju exempel får du här information om vilka uppgifter som ska rapporteras in.

3. Rapportera med e-tjänst eller API

Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänsten med hjälp av e-legitimation. De verksamheter som ska rapportera ofta till avfallsregistret kan ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna uppgifter direkt. I Naturvårdsverkets vägledning får du mer information om hur du går till väga. 

Ta reda på avfallets avfallskod

För att underlätta rapporteringen är det bra att ta reda på sin verksamhets vanligaste avfallstyper med avfallskoder. Första gången du rapporterar kommer det sannolikt att ta lite tid, men spara koderna och uppgifterna så går det lättare nästa gång. Det är viktigt att avfallskoden blir rätt eftersom det avgör att avfallet tas om hand på rätt sätt. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om avfallskodning.

Vanliga frågor och svar

Det finns flera frågor kring förändrade regler och ett nytt avfallsregister. Naturvårdsverket har här besvarat de vanligaste frågorna

Kort bakgrund

Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för miljötillsyn enligt miljöbalken. Läs mer i vår folder.

Kontaktuppgifter

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Louise Jedehulth - miljö- och hälsoskyddsinspektör
louise.jedehulth@kristinehamn.se

0550-882 12

Kristoffer Hellqvist - miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kristoffer.hellqvist@kristinehamn.se

0550-882 14

Hanna Jibbefors - miljö- och hälsoskyddsinspektör
hanna.jibbefors@kristinehamn.se

0550-858 07

Natalie Broqvist - miljö- och hälsoskyddsinspektör
natalie.broqvist@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".