Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

Beroende på verksamhetens eller åtgärdens storlek och påverkan på miljö och hälsa delas de in i olika kategorier. 

Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet så måste du anmäla det. Anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

A-verksamhet

Större verksamheter med stor miljöpåverkan är så kallade A-verksamheter som det krävs tillstånd från miljödomstolen för att starta. I Kristinehamn har vi tre A-verksamheter, Akzo Nobel, Scana Steel i Björneborg och Nordic Paper i Bäckhammar.

B-verksamhet

Verksamheter som är tillståndspliktiga utifrån miljöprövningsförordningens bestämmelser kallas B-verksamheter och för dessa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Det kan handla om bergtäkter, vindkraftsparker och större miljöstörande industrier. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över dessa, men i vissa fall har kommunen tagit över tillsynen.

C-verksamhet

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är fordonstvättar, bensinstationer, jordbruk och enstaka vindkraftverk. C-verksamheterna är anmälningspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser. Dessa anmäls till kommunens miljö- och byggnadsnämnd och tillsynas av nämnden. 

U-verksamhet

Mindre miljöfarliga verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt kallas för U-verksamheter. Tillsynsansvaret för dessa ligger hos kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Mer information

Om du har frågor om miljöfarliga verksamheter är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Du kan även läsa mer om de olika reglerna i miljöbalken och i miljöprövningsförordningen.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för miljötillsyn enligt miljöbalken. Läs mer i vår folder.

Kontaktuppgifter

Andreas Mitander - miljö- och hälsoskyddsinspektör
andreas.mitander@kristinehamn.se

0550-882 12

Therese Ternevid Alstad - miljö- och hälsoskyddsinspektör
therese.ternevidalstad@kristinehamn.se

0550-858 42

Miriam Hellberg Lindqvist - miljö- och hälsoskyddsinspektör
miriam.hellberglindqvist@kristinehamn.se

0550-882 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".