Till innehållet

Ändring av detaljplan Sannaheden

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Sannaheden. Planförslaget är tillgängligt för granskningssamråd under perioden 24 mars 2023 till 21 april 2023.

Planområdet omfattar cirka 27900 m2 av fastigheten Sköldpaddan 14, fastigheten ägs av Kristinehamns Värme AB. Syftet med ändringen är att möjliggöra anpassning och utbyggnation av befintligt värmeverk genom flexiblare reglering av byggnadshöjder. Gällande markanvändning och begränsningar av markens bebyggelse ska kvarstå.

läs mer här

Planhandlingar granskningssamråd

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Geoteknisk undersökning

Planhandlingar samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Ursprungliga planhandlingar detaljplan Sannaheden (ska läsas tillsammans med ändringen)

Plankarta

Planbeskrivning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".