Till innehållet

Ändring av detaljplan Sannaheden

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Sannaheden. Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde 30/11 2023. Planen förväntas vinna laga kraft 2/1 2024.

Planområdet omfattar cirka 27900 m2 av fastigheten Sköldpaddan 14, fastigheten ägs av Kristinehamns Värme AB. Syftet med ändringen är att möjliggöra anpassning och utbyggnation av befintligt värmeverk genom flexiblare reglering av byggnadshöjder. Gällande markanvändning och begränsningar av markens bebyggelse ska kvarstå.

Antagandehandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

PM geoteknik

Planhandlingar granskningssamråd

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Geoteknisk undersökning

Planhandlingar samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Ursprungliga planhandlingar detaljplan Sannaheden (ska läsas tillsammans med ändringen)

Plankarta

Planbeskrivning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".