Till innehållet

Hälso- och sjukvård

Det är kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som gör insatser hos dig som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. De handleder omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter och kan även ge omvårdnadspersonal i uppdrag att utföra vissa uppgifter, via ordination eller på så kallad delegering.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Under kvällar, nätter och helger bemannas verksamheten av jourtjänstgörande sjuksköterska. Kommunen har inga egna läkare, det är landstinget som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården.

Det finns olika typer av insatser som man kan ha rätt till när man är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. Läs mer i listan nedan. 

När du vistas på sjukhus är det läkaren på sjukhuset som bedömer när du är klar för att skrivas ut. Om du behöver fortsatt stöd hemma gör vi en plan tillsammans med dig för att du ska få en trygg och säker hemgång. Planeringen kan ske på sjukhuset eller i din bostad efter hemkomsten. Vid mötet deltar du och eventuellt en anhörig eller annan närstående, representanter från sjukhuset eller primärvården, samt företrädare från kommunens äldreomsorg. 

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av närstående kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller omvårdnadspersonal.

Hemsjukvårdsinsatser kan innebära att du behöver hjälp att ta dina läkemedel, injektioner, provtagning, omläggningar, rehabilitering eller förskrivning av hjälpmedel.

Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. Det är kommunens distrikts- och sjuksköterskor i samarbete med läkare på exempelvis vårdcentral, samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Då bestäms också vilka insatser som ska utföras.

Hemsjukvårdens ansvar gäller från sju år. Kommunen ansvarar för hjälpmedelsförskrivning från 18 års ålder.

Om du är i behov av rehabilitering hemma har du möjlighet att få sådana insatser från rehabenheten. Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem utför hemsjukvård?

Hemsjukvårdsinsatser utförs vanligtvis av legitimerad sjukvårdspersonal som distrikts- och sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Ibland kan dessa delegera vissa uppgifter till en undersköterska eller ett vårdbiträde. Då kan det röra sig om att lägga om sår, ge läkemedel eller utföra rehabiliteringsinsatser. Hälsofrämjande insatser förekommer också.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. För att få hemsjukvårdsinsatser av distrikts- och sjuksköterska ta kontakt med din nuvarande läkare och be om en första bedömning. Insatsen är tidsbegränsad och avslutas när den planerade åtgärden är genomförd.

Hur kan jag få hjälp från kommunens hemsjukvård?

 • Genom att en gemensam vårdplan upprättas mellan läkare och kommunens distriktssköterska eller sjuksköterska. Vårdplanen är ett underlag för ditt behov av hemsjukvård.
 • Om du är inlagd på sjukhus kommer representanter från kommunen och landstinget samarbeta. Målet är bästa möjliga vård utifrån dina behov. Innan hemgång kommer en vårdplan upprättas tillsammans med dig.
 • Genom remiss från annan vårdgivare till fysioterapeut, arbetsterapeut eller distrikts- eller sjuksköterska
 • Du kan själv ta kontakt med Rehabenheten på telefontiden.

 

Vad kostar hemsjukvård?

För hemsjukvård får du betala 333 kronor per besök. Om du har kontinuerlig hjälp med exempelvis daglig läkemedelstilldelning så betalar du max 2 359 kronor per månad år 2023, så kallad maxtaxa.

Här kan du läsa mer om avgifter.

Vilken roll har distrikts- och sjuksköterskor inom hemsjukvården?

 • De utför de hälso- och sjukvårdsinsatser som enligt läkarens ordination finns inskrivna i din vårdplan.
 • De samarbetar med övriga yrkeskategorier inom kommunen. Det kan till exempel röra sig om sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biståndshandläggare eller enhetsansvariga.
 • De bedömer om hälso- och sjukvårdsinsatserna behöver utföras i hemmet.

 

Vilken roll har arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker inom hemsjukvården?

Rehabenhetens personal ansvarar till exempel för funktions- och aktivitetsbedömningar, rehabilitering, utprovning, förskrivning hantering och specialanpassning av medicintekniska produkter.

På Rehabenheten arbetar legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter, samt hjälpmedelstekniker. Bostadsanpassningshandläggare finns i verksamheten.

Du kan få hjälp med många olika saker via rehabenheten, insatserna består ofta av bedömning, behandling och träning. Här är några andra exempel:

 • utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • handledning av personal
 • konsultation vid arbetsmiljöinsatser
 • råd vid till exempel förflyttningssvårigheter
 • intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Demensvårdsteamet byter namn till Kognitiva teamet

Namnändringen görs för att anpassas efter den internationella terminologin. Även begreppet demens kommer i många sammanhang att ersättas av de mer omfattande begreppen kognitiv sjukdom och lindrig kognitiv funktionsnedsättning.

 

Kognitiva teamet är ett tvärprofessionellt team som erbjuder stöd till dig som:

 • har en diagnosticerad demenssjukdom.
 • har kognitiv funktionsnedsättning, t ex minnesproblematik.
 • är anhörig till en person med demenssjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning, t ex minnesproblematik. 

Kognitiva teamets målsättning

 • Att med väl planerade insatser skapa trygga förhållanden som förlänger kvarboende i det egna hemmet.
 • Erbjuda kontinuerlig kontakt och stöd till den enskilde och till anhörig.
 • Tillhandahålla information om vart man kan vända sig vid behov och vilka insatser kommunen kan erbjuda.
 • Uppmuntra till tidig utredning vid misstanke om demenssjukdom.
 • Bidra till god personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdomar genom att erbjuda handledning inom omvårdnadsarbetet av personer med demenssjukdom.
 • Bidra med kompetens och kunskap genom fortbildning och information. 

Kognitiva teamet erbjuder olika former av stöd

 • Stödsamtal till anhörig, enstaka eller återkommande.
 • Handledning i personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom.
 • Bedömning av kognitiva och fysiska förmågor samt information om olika hjälpmedel.
 • Vid behov hjälp med vårdkontakt för utredning vid misstanke om demenssjukdom.

Här kan du ta del av det lokala programmet för vård och omsorg vid kognitiv sjukdom.

 

Vill du kontakta kognitiva teamet?

Du når kognitiva teamet på telefonnummer 0550-86844, helgfri vardag mellan klockan 08.00-10.00. Du kan även mejla oss på kognitivateamet@kristinehamn.se.

Nationell patientöversikt, NPÖ, är en tjänst som gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Syftet med NPÖ är att informationen ska följa patienten. Viktig medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om patienten besöker ett landsting, en kommun eller en privat vårdgivare. Det betyder att anslutna kommuner och landsting kan läsa viktiga delar av varandras dokumentation, under förutsättning att patienten ger sitt samtycke.

Från och med juni 2011 är Kristinehamns kommun anslutna till NPÖ. Det innebär att kommunens sjuksköterskor har efter samtycke från patienten möjlighet att läsa delar av landstingens dokumentation.

Vill du veta mer om NPÖ?

Läs mer om NPÖ på Ineras hemsida 
Läs mer om NPÖ på 1177 Vårdguiden 

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. De kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer om patientnämnden på Region Värmlands hemsida.

Kontaktuppgifter

Distrikts- eller sjuksköterskor

0550- 881 19. Telefontid helgfria vardagar 08.00-09.00 och 15.00-16.00

Rehabenheten

0550- 885 27. Telefontid: mån, tis, tor, fre 08.00-09.00, ons 13.00-14.00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".