Till innehållet

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Det gör en god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare innebär att du företräder en person som själv inte har förmågan att hantera sin ekonomi eller sin situation i övrigt. De personer som har rätt till en god man eller förvaltare har någon form av sjukdom , psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att de behöver hjälp. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas ekonomiska och juridiska rättigheter tas till vara.

I rollen som god man eller förvaltare gör man både en viktig insats för den person man företräder, men även för samhället i stort. Det är den enskildes hjälpbehov som styr hur mycket tid en god man eller förvaltare behöver lägga på uppdraget. Ett normalt uppdrag kan exempelvis innebära att du träffar din huvudman en eller ett par gånger i månaden, betalar dennes räkningar och tar nödvändiga myndighetskontakter. Det är därför en fördel om du som vill bli god man eller förvaltare är van att hantera ekonomiska frågor och myndighetskontakter samt har en god insikt i hur samhället fungerar.

God man

För att godmanskap ska kunna anordnas krävs att den enskilde (huvudmannen) lämnar sitt samtycke till att få en god man. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår. Om huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke krävs ett läkarintyg som styrker det. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan ingå avtal och själv ta ut sina pengar från banken.

Förvaltare
Ett förvaltarskap är endast aktuellt om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är till skada för sig själv eller sin egendom. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och kan anordnas av tingsrätten utan att den enskilde lämnar sitt samtycke. Det är en mycket ingripande åtgärd som innebär att förvaltaren får ensam beslutanderätt i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Den som får en förvaltare förlorar delar av sin rättshandlingsförmåga och kan inte ingå avtal eller ta ut sina pengar på banken. Förvaltarskap kan endast anordnas om godmanskap inte är tillräckligt.

Så går du tillväga för att bli god man eller förvaltare

Är du intresserad av att ta uppdrag som god man eller förvaltare kan du lämna in en intresseanmälan till överförmyndarkansliet. Det finns möjlighet att lämna en intresseanmälan digitalt genom ditt bank-id. Därefter kontaktar en handläggare dig. Har du inte möjlighet att lämna intresseanmälan i e-systemet kan du kontakta överförmyndarkansliet per brev eller telefon, se kontaktuppgifter. Du finner en länk till intresseanmälan i e-tjänsten nedan.

För att kunna ta uppdrag krävs det att du genomfört en webbutbildning som är aktuell för det område du är intresserad av. När du genomfört utbildningen får du ett intyg som du kan skriva ut och skicka till oss. Det går bra att skicka intyget per post, mejl eller skicka intyget som bifogad fil i e-tjänsten. Överförmyndaren utför även lämplighetskontroller i belastningsregistret, sociala register, kronofogdens register samt kontrollerar att du som är intresserad inte själv har god man eller förvaltare.

Det kan ingå i ett godmanskap eller förvaltarskap

Uppdraget som god man eller förvaltare kan innefatta tre områden: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det är personens behov som styr vilka områden ställföreträdaren ansvarar för i uppdraget.

Bevaka rätt
Bevaka rätt innebär att bevaka den enskildes juridiska intressen. En god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Några exempel är att ansöka om aktuella bidrag, överklaga beslut eller företräda den enskilde i dödsbo. Man kan också få hjälp att skriva avtal. Uppdraget kan också handla om att bevaka den enskildes intressen i olika rättsliga situationer.

Förvalta egendom
Förvalta egendom innebär att ställföreträdaren bevakar en enskilds ekonomiska intressen. En god man eller förvaltare har i uppdrag att hålla koll på den enskildes ekonomiska situation. Några exempel är att se till att personens räkningar betalas, att det finns nödvändiga försäkringar, att pengar placeras på ett tryggt sätt och att personens eventuella skulder hanteras. God man och förvaltare har endast direkt tillgång till en begränsad del av den enskildes ekonomi för kunna betala löpande utgifter. Övriga tillgångar förses med så kallad överförmyndarspärr vilket innebär att pengarna endast får tas ut med överförmyndarnämndens samtycke.

Sörja för person
Sörja för person betyder att ställföreträdaren bevakar den enskildes personliga intressen. En god man eller förvaltare ska se till att den enskilde får den vård och omsorg hen behöver och har rätt till. Det kan exempelvis innebära att ansöka om särskilt boende, daglig sysselsättning eller hemtjänst. Det är dock inte den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra omsorgen utan det är socialförvaltningens uppdrag.

Ersättning och arvode

Uppdraget som god man eller förvaltare har ett stort inslag av ideellt engagemang. En god man eller förvaltare har dock rätt till skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter som hör till uppdraget.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om arvode och även om vem som ska betala det. Huvudregeln är att det är den som har en god man eller en förvaltare som står för kostnaden. Om den enskilde har låg inkomst och små tillgångar kan kommunen gå in och täcka upp för vissa delar. För mer information om arvode och ersättning är du välkommen att kontakta Överförmyndarkansliet.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag, tisdag och torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".