Till innehållet

Verksamhet med höga ljudnivåer

Om du driver en verksamhet med till exempel livemusik eller dansmusik kan du behöva söka tillstånd hos polisen. Miljö och hälsoskydd är remissinstans och yttrar sig genom att skriva vilka ljudnivåer som inte får överskridas, dels för att ljudet inte får vara för högt för de som vistas vid evenemanget, dels för att närboende inte får störas.

Miljö och hälsoskydd har sedan tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att om det kommer in klagomål på ljudet så kan de behöva utredas. Då är det viktigt att du som är företagare kan visa att du har rutiner för hur din verksamhet fungerar och att ljudnivåerna inte har överskridit gällande riktvärden.

Egenkontroll av ljud och buller

Du behöver dokumentera uppmätta ljudnivåer. Mätning bör göras vid publiken, och vid utomhusarrangemang även ute vid fasaden på de närmaste bostäderna. Du ska ange vilken tid mätningen utfördes. Den som mäter bör ha god kunskap i hur man mäter och eventuella felkällor. Bullernivåerna ska ligga under riktvärdena som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Du behöver också upprätta en skiss som visar högtalarnas placering och höjd, samt markera var bullermätningen skett i lokalen. Vid utomhusspelning är det viktigt att tänka på placering av högtalarna med hänsyn till närboende och att publiken inte ska kunna komma för nära högtalarna. Vid utomhusarrangemang bör ljudnivåerna vid närmsta bostadsfasad inte överstiga 65 decibel för att undvika störning. För att underskrida det behöver man anpassa ljudnivåerna redan vid publikplats.

Tänk på:

  • Vilken typ av mätinstrument som används
  • Att mätaren ska vara tillförlitlig. Annars kanske du behöver skaffa någon annan mätutrustning
  • Att ljudanläggningen ska kunna låsas av sakkunnig för att inte överskrida riktvärdena
  • Att den som ansvarar för musiken ska ha nödvändiga kunskaper om risker med höga ljudnivåer och vilka riktvärden som gäller
  • Att någon bör utses som ansvarig för att kontrollera att dörrar och fönster inte är öppna under inomhusarrangemanget. Detta behöver kollas flera gånger så länge arrangemanget pågår

Om du har frågor kring vad som gäller för buller vid till exempel evenemang eller utomhusserveringar, välkommen att kontakta miljö och hälsoskydd. 

Kontaktuppgifter

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".