Till innehållet

Översiktsplan

Översiktsplanen för Kristinehamns kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2021 och vann laga kraft den 27 november 2021.

Öppna kommunens översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen visar kommunens viljeinriktning och ska genom att redovisa grunddragen i mark- och vattenanvändningen ange kommunens syn på hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Planen är en grund som skapar en sorts spelregler för dem som bor, bygger, verkar och utvecklar kommunen på olika sätt. 

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för arbetet med att ta fram en översiktsplan, och under arbetets gång bollas planen med olika remissinstanser som får tycka till om förslaget. Det gäller både allmänheten, föreningar, grannkommuner, andra politiska nämnder och myndigheter.

Övriga dokument 

I utställningsutlåtandet kan du läsa om hur kommunen tagit hänsyn till synpunkter som kommit in under samråd och övriga utställningar. 

Utställningsutlåtande - Översiktsplan 2021

Kommunen har gjort en miljöbedömning av översiktsplanen. Syftet men miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Översiktsplan 2021

Vi gör en särskild sammanställning för att sammanfatta hela processen från det att arbetet med översiktsplanen och miljöbedömningen startade, till det att den färdiga planen och miljökonsekvensbeskrivningen har antagits. 

Särskild sammanställning - Översiktsplan 2021

ÖP i korthet

I den nya översiktsplanen ligger mer fokus på Kristinehamns regionala roll än tidigare. Planen uttrycker att Kristinehamn är del av ett öst-västligt stråk som kan vara en del av både Karlstads men också Örebros arbetsmarknadsregioner. En spännande utvecklingsfråga som skulle möjliggöra framtida satsningar för den lokala utvecklingen i Kristinehamn.

Här kan du läsa utdrag om några olika områden som finns med i översiktsplanen.

I översiktsplanen görs flera utpekanden av verksamhetsmark. Utpekandet av verksamhetsmark möjliggör för fler företagsetableringar i Kristinehamn vilket stärker det lokala näringslivet och arbetsmöjligheter.

Kommunen har pekat ut verksamhetsmark i översiktsplanen för att:

  • Trygga befintliga näringars markanvändningar.
  • Skapa god planberedskap för etablering av nya verksamheter.
  • Möjliggöra logistikverksamhet i strategiska lägen.

Förutom befintlig verksamhetsmark finns även nya områden för verksamheter i strategiska lägen kring E18, så som Kroksvik och Stensta.

Översiksplanen pekar ut vilka områden som vi framför allt ser som möjliga attraktiva boendemiljöer, både i centrala lägen i staden, men också för boende nära vattnet.

En viktig strategi i den nya översiktsplanen har varit att låta bebyggelseutvecklingen ske innanför stadsbygdsgränsen och att se möjligheterna i att förtäta stadsbygden. Genom att hålla ihop staden skapas också möjligheten att utnyttja redan befintlig infrastruktur.

Att planera för hållbara transportalternativ handlar om att skapa bättre förutsättningar för att det ska vara möjligt att välja cykeln eller bussen när det handlar om att göra resor inom staden eller någon av de mindre tätorterna.

Förutsättningar för hållbart resande skapas när kommunen bidrar till en utveckling av de kommunikationer som sker på ett hållbart sätt. Detta innebär ett ökat fokus på gång, cykel och kollektivtrafik i kommunens planering. Ett exempel på detta är att översiktsplanen redogör för projektet Oslo-Stockholm 2.55 och Nobelbanan. Utvecklade järnvägskommunikationer bidrar till att öka attraktiviteten för tågtrafiken och personresor på järnväg.

Kristinehamn har även potential att bidra till ökad andel hållbara godstransporter genom att bidra till förflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart i enlighet med nationellt regeringsuppdrag.

Att värna om våra invånare och besökares möjlighet till ett aktivt liv i gröna miljöer är en viktig del när vi planerar markanvändning långsiktigt. Översiktsplanen pekar därför ut viktiga rekreationsstråk, parker, rekreations- och kvartersskog för att tillgodose människors närhet till naturen. Gröna miljöer i och utanför staden ska skapa möjlighet för rekreation och fysisk aktivitet för såväl barn som vuxna och är avgörande för att människor ska uppleva sin livsmiljö som attraktiv.

LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och pekar på områden där det ska vara möjligt att bygga, utveckla och etablera sig på mark som ligger nära vatten.

Översiktsplanen pekar ut 15 LIS-områden med en tydlig koppling till kommunens bygder. Det finns utvecklingspotential för bygderna i kommunen att öka sin betydelse såväl för kommunen som regionen när det gäller att skapa nya exportvaror, tjänster och bostäder. Detta möjliggör för bebyggelse och näringslivsutveckling i attraktiva miljöer.

Öppna karta över LIS-områden

Fyra strandnära områden har identifierats där det kan finnas en potential för ytterligare utveckling, men där kommunen först måste utreda planmässiga förutsättningar för detta. Dessa områden är Strandvik, Bråten, Västra Vålösundet samt det sammanhängande området kring Revsand-Brattsand.

Kommunen har tagit fram en omfattande översvämningsanalys med fördjupad lokal kunskap om risker vid ett antal översvämningsscenarion. I översiktsplanen har delar av analysen lyfts in som riktlinjer för kommande planering och byggande.

Övergripande planer och program

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

På kommunal nivå finns:

Trafikplan

Bostadsförsörjningsplan

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".