Till innehållet

Kommunens servicegarantier

En servicegaranti är ett löfte och en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss. Kvalitén på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Om vi inte håller vad vi lovar ska vi rätta till det snarast. Angivna tider gäller från det datum en komplett ansökan kommit in till oss.

Det här kan du förvänta dig av oss: 

Återkoppling på mejl

Om du mejlar en fråga eller synpunkt till kommunen@kristinehamn.se så får du ett svar inom två arbetsdagar. Om frågan kräver längre tid att utreda får du ett meddelande med besked om vem som är ansvarig handläggare. Vi behöver därför ha dina kontaktuppgifter.

Protokoll tillgängliga senast två dagar efter justering

Alla protokoll är tillgängliga på kommunens hemsida senast två vardagar efter justering.

Beslut på bygglovsansökan inom tio veckor

Vi garanterar att du får ett beslut på ditt ärende inom tio arbetsveckor efter inlämnad ansökan.

Beslut för nyttoparkering för företagare inom tio dagar

Företagare som har stort behov av att parkera sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser eller transportera gods för att kunna utföra sitt arbete kan få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ett sådant tillstånd ger företagaren rätt att parkera fordonet gratis på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser och även där det är parkeringsförbud. Vi garanterar att ett beslut fattas inom tio arbetsdagar.

Installation av värmepumpsanläggning

Om du anmäler en installation av värmepumpsanläggning får du ett beslut på ditt ärende inom tre arbetsveckor.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi garanterar att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom fyra arbetsveckor. Om ansökan måste skickas till läkare för vidare bedömning kan ärendet ta längre tid och du får då meddelande om detta av handläggaren.

Beslut om livsmedelsregistrering inom tio arbetsdagar

Din ansökan om livsmedelsregistrering handläggs och du ska få ett beslut inom tio arbetsdagar.

Beslut om alkoholtillstånd inom tre veckor

Din ansökan om alkoholtillstånd handläggs och du ska få ett beslut inom tre veckor. Handläggningstiden gäller vid gynnande beslut.

Beslut om förskoleplats inom kortare tid än fyra månader

Vi garanterar att du som vårdnadshavare får en förskoleplats tidigare än vad som är lagkravet, det vill säga inom fyra månader.

Frånvarorapport

Som vårdnadshavare kan du fram tills ditt barn är myndigt få information om att ditt barn har olovlig frånvaro. Vi behöver då ett mobilnummer till dig för att via vårt frånvarosystem kunna skicka ett sms.

Säkra lekplatser

Alla våra lekplatser är besiktade och uppfyller säkerhetsstandarden.

Beslut om enskild avloppsanläggning inom sex veckor

Vi garanterar ett beslut inom sex veckor från det att din ansökan om enskild avloppsanläggning kommit in till oss.

Bekräftelse för mark och exploatering inom fem arbetsdagar

Vid förfrågningar som berör mark, tomter, arrenden etc. ska du inom fem arbetsdagar få reda på att vi mottagit ditt ärende och vem som är handläggare av ärendet. Vill du besöka en handläggare får du inom fem arbetsdagar tid för ett möte.

Beslut om planbesked inom fyra månader

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära ett så kallat planbesked. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av önskad åtgärd samt en karta över området. I planbeskedet lämnar vi information om det kommer att inledas en planläggning och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Om det inte ska göras en planläggning ska orsaken till det framgå. Vårt besked ska vara skriftligt och innehålla en motivering.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".