Till innehållet

Skolnämnden i korthet - maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens senaste sammanträde den 15 maj 2024.

Ny rutin för stipendieutdelning

Skolnämnden delar ut stipendier från Skolfonden och Gymnasiefonden. Nu har nämnden beslutat om en ny rutin för utdelning av stipendierna. Den nya rutinen gäller enligt följande:

Berörda rektorer tar fram ett förslag på fördelning av fonderna och på vilka grunder stipendierna delas ut. Förslaget redovisas sedan för skolnämndens arbetsutskott som fattar beslut om utdelningen.

Tertialrapport - ekonomiskt utfall första kvartalet 2024

Tertialrapporten är en delårsrapport som omfattar det ekonomiska utfallet för årets första fyra månader och innehåller också en prognos för helårets ekonomiska resultat. Enligt Kristinehamns kommuns styrmodell gör alla nämnder en tertialrapport och de redovisas till kommunstyrelsen. 

Vad visar rapporten?

  • Förskolan förväntas att hålla sin budget.

  • Grundskolan förväntas ge ett underskott. 

  • Den anpassade grundskolan förväntas ge ett negativt resultat. 

  • Gymnasieskolan inklusive den anpassade gymnasieskolan förväntas ge ett
    positivt resultat. 

  • Kostnaderna för kosten kommer att bli högre än budgeterat på grund av högre kostnader för livsmedel än budgeterat samt ökade kostnader för vikarier. I och med att trygghetspengarna för ökad trygghet och måluppfyllelse i förskola och skola har kunnat användas till redan befintlig verksamhet så har detta bidragit till ett minskat sparkrav.


Redan genomförda åtgärder i början av året, varslad personal samt minskatantal skolledare har bidragit till att det prognostiserade underskottet är lägre än väntat.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från skolnämnden.