Till innehållet

För dig som är förmyndare

Om föräldrarna har delad vårdnad är de tillsammans även barnets förmyndare. Om en förälder har ensam vårdnad, är den föräldern ensam förmyndare. Föräldrarnas uppgift som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska dock hen, enligt lagen, ges möjlighet att påverka viktiga beslut. 

Tillsyn över förmyndare

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn avseende den ekonomiska delen av sitt ansvar. Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett felaktigt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets tillgångar förvaltas av förmyndarna under skadeståndsansvar. Barnets pengar ska användas till barnet – inte till föräldrarna eller syskon. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får heller aldrig skänkas bort. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp måste förmyndaren redovisa till överförmyndarnämnden hur barnets tillgångar förvaltas.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller bland annat:

  • Om barnet är inblandat i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Om barnet är delägare i ett dödsbo.
  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar.
  • Om barnet ska bedriva en rörelse.

Ansökan om uttag från spärrade konton

Enligt reglerna i föräldrabalken ska utbetalning till omyndig i vissa fall göras till ett överförmyndarspärrat konto. Det kan till exempel handla om arv eller försäkringsutbetalning, och görs om utbetalningen överstiger ett  prisbasbelopp. Överförmyndarspärr på ett konto innebär att förmyndare inte får ta ut pengarna utan överförmyndarnämndens medgivande.

Ibland behövs god man

I vissa fall får förmyndaren inte företräda sitt omyndiga barn. Det gäller till exempel när motparten till barnet i ett avtal eller en rättegång är förmyndaren själv, eller om barnet och förmyndaren båda är delägare i samma dödsbo. I de fallen måste en tillfällig god man utses. Den tillfällige gode mannen ska då företräda barnet vid just den aktuella rättshandlingen.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag, tisdag och torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".