Till innehållet

Avgifter inom stöd vård och omsorg

Du som har insatser från stöd, vård och omsorgsförvaltningen kan behöva betala en avgift.

Hur mycket du ska betala beror på ditt avgiftsutrymme som bestäms av bland annat dina inkomster, din boendekostnad och vilka insatser du har.

Ditt preliminära avgiftsutrymme kan du räkna ut med hjälp av räknesnurran nedan.

När vi räknar ut vad ditt avgiftsutrymme blir så utgår vi från dina inkomster, sen räknar vi bort ett förbehållsbelopp. Exempelvis:

Inkomster:  11 000 kronor
Förbehållsbelopp: 8 000 kronor
Avgiftsutrymme: 3 000 kronor

Trots att avgiftsutrymmet i exemplet är 3 000 kr kan avgiften bli högst 2 575 kr per månad, eftersom det är den högsta avgift som kan tas ut enligt maxtaxan år 2024.

Inkomster 

Inkomster kan till exempel vara pensioner, bostadsbidrag, ränteinkomster, sjukpenning och lön från arbete.

Är du gift läggs era samlade inkomster samman och delas lika mellan individerna i inkomstberäkningen, eftersom ni har en lagstadgad skyldighet att försörja varandra. Det gäller även om ni inte bor tillsammans.

Är du sambo räknas inkomsterna istället var för sig eftersom ni inte har en lagstadgad skyldighet att försörja varandra.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppen består av minimibelopp, individuell del och boendekostnad.

  • Minimibelopp är olika standardbelopp som baseras på exempelvis civilstånd och ålder. 
  • Individuell del är så kallade fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året utöver normala levnadskostnader. Det kan exemeplvis vara arvode för god man.
  • Är ni gifta och bor tillsammans delas boendekostnaderna lika mellan er. Bor ni inte tillsammans räknas bara boendekostnaden för dig som söker. 

Mer om uträkningar

För att vi ska kunna beräkna din avgift behöver du besvara en inkomstförsäkran annars beräknas du enligt maxtaxan. Vi baserar uträkningen av ditt avgiftsutrymme enligt kapitel 8 i socialtjänstlagen.

Trygghetslarm: 400 kr/månad

Personlig omsorg: 683 kr/månad

Städ: 431 kr tillfälle

Tvätt: 431 kr/tillfälle

Ledsagning: 246 kr/tillfälle

Social samvaro: 370 kr/tillfälle

Promenad: 370 kr/tillfälle

Avlastning: 185 kr/tillfälle

Inköp av dagligvaror: 238 kr/tillfälle

Apoteksärenden: 238 kr/tillfälle

Dagverksamhet: 83 kr/dag (exkl lunch)

Förstärkt hemtjänst: 85 kr/dag

Tillsyn över dygn: 85 kr/dygn

Omvårdnad korttidsplats/avlastning: 85 kr/dag (exkl mat)

Omvårdnad i särskilt boende: 85,80 kr/dag (exkl mat)

Hemsjukvård: 364 kr/besök

Rehabinsatser: 364 kr/besök

Musik- och rytmterapi: 124 kr/tillfälle

Distribution av kyld mat: 12,86 kr/portion*

Följeslagare till vårdinrättning, bostadsort 246 kr/tillfälle 

Följeslagare till vårdinrättning, utom bostadsort 616 kr/tillfälle

Kost korttidsplats/avlastning: 166 kr/dygn

Kost i särskilt boende: 166 kr/dygn

Kyld mat: 40,14 kr/portion*

Resor till och från dagverksamhet: 70kr tur och retur

Lunch på dagverksamhet: 67 kr/portion

Förbrukningsvaror på särskilt boende: 185 kr/månad

*Notera att sammanlagda priset för hemlevererad kyld mat är upp till 53 kr/portion (mat och distribution).

Fritidsresor  på serviceboende och gruppbostad

  • Enkel resa inom kommunen 29 kr/resa
  • Enkel resa inom länet samt Karlskoga 77 kr/resa
  • Längre resa utanför länet 31 kr/mil

Om din ekonomi tillåter tas en avgift ut för personlig omvårdnad om max 2 575 kr/månad, 85,80 kr/dygn, efter individuell prövning. Priset för kost på särskilt boende är 4 980 kr/mån. Om du inte vistas på boendet hela månaden minskas dina kostnader för kosten. Tillägget för den fördyrande delen i förbehållsbeloppet minskas också.

Minimibeloppet är 5 978 kr på särskilt boende (från och med 1 januari 2024). Att det är något lägre beror på att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel och vissa möbler. En avgift på 185 kr/mån för förbrukningsvaror tillkommer.

När du flyttar till särskilt boende tecknar du ett hyreskontrakt för bostaden. När du tecknat hyresavtal kan du hos Pensionsmyndigheten ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP).

 

Observera att en insats måste avbokas minst 14 dagar i förväg för att avgift inte ska tas ut. Anledningen är att verksamheten behöver tid för att anpassa bemanningen för de insatser som ska utföras. Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.
Insatsen Personlig omsorg berörs inte då avgift för denna utgår per månad.

Ytterligare upplysningar lämnas av avgiftshandläggare, tfn 0550-885 01.

Besöksadress: Magister Löfs väg 8, Kristinehamn.            
Postadress: Kristinehamns kommun, 26. Stöd, vård och omsorgsförvaltningen, 681 84  Kristinehamn.

Om du så önskar får du gärna betala dina räkningar till oss med autogiro. Här kan du läsa mer om autogiro. 

Förbehållsbeloppet är det belopp som kommunen tar hänsyn till vid beräkning av avgiften. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp, hyra plus eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader. Observera att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi inte garantera att du faktiskt har det beloppet kvar. Om din inkomst understiger förbehållsbeloppet betalar du ingen omvårdnadsavgift.

Minimibelopp är en fastställd summa som är lika för alla och skall täcka det som kallas normala levnadskostnader. Minimibeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år. Från och med 1 januari 2024 är minimibeloppet 7 062 kr/månad för ensamstående och 5 762 kr/månad per person för makar och sambor.

Individuell del/tillägg = fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året utöver normala levnadskostnader, ex arvode för god man. Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende och korttidsboende tas hänsyn till med automatik utan någon ansökan.

Om du anser att du har fördyrade levnadskostnader kan du vända dig till Stöd, vård och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare för information om riktlinjerna och ev ansökan.

Boendekostnad = Den hyreskostnad du har för din bostad. Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt praxis.

Avgiftsutrymme = Din maxtaxa = det belopp som du maximalt kan betala för den hjälp du får från Stöd, vård och omsorgsförvaltningen. Ingen betalar mer än 2 575 kr/månad (år 2024) oavsett hur mycket hjälp man har. Observera att eventuella kostnader för kost samt kostnader för resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet samt rehabilitering inte ingår i maxtaxan.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare Stöd, vård och omsorgsförvaltningen

0550-885 01

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".