Till innehållet

Bostadsanpassningsbidrag

Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. Bidrag är individuellt och beviljas till dig som har en funktionsnedsättning, och där träning eller lösa hjälpmedel inte är tillräckligt för att fylla behovet.  Några exempel är nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. Målet är att alla människor ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan bara få bidrag till en bostad som du bor permanent i och till bostadens fasta funktioner. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan få båda bostäderna anpassade. 

Vad kan jag få pengar till?

Bidraget täcker både enklare och större åtgärder. Några exempel är borttagning av trösklar, installering av stödhandtag, breddning av dörrar eller borttagning av badkar. Bidrag beviljas dock inte till sådant som hör till normalt bostadsunderhåll så som spruckna kakelplattor eller en trasig spis.

Utanför bostaden kan du söka pengar till exempelvis en ramp, räcken, trapphiss eller annan utjämning av nivåskillnader.

Bostadsanpassningsbidraget ska täcka skäliga kostnader för de åtgärder som behöver göras.

Tänk på att alla som äger fastigheten eller står på hyreskontraktet måste ge ett skriftligt medgivande om du ska utföra bostadsanpassningar i en hyres- eller bostadsrättslägenhet. Det innebär alltså att utöver din hyresvärd måste även make eller maka godkänna tänkta förändringar i hemmet.

Alla dokument och bilagor måste skickas in till kommunen för att en handläggning av ditt ärende ska kunna påbörjas och slutföras.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag hos Boverket.

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Från och med 1 juli 2018 gäller en ny lagstiftning för bostadsanpassningsbidrag. Kravet på medgivande från fastighetsägaren är avgörande för att beslut om bidrag ska kunna tas. I de fall något villkor eller förbehåll skrivs på ansökningsblanketten eller på medgivandeblanketten, kommer ansökan att avslås. Den nya lagen innebär också att alla ägare eller nyttjanderättsinnehavare av bostaden måste ge sitt samtycke om du ska göra några anpassningar i din hyres- eller bostadsrättslägenhet. Samtycket ska vara skriftligt. 

Läs mer om den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Hur ansöker jag?

Börja med att kontakta arbetsterapeuterna i kommunen. De kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel eller en bostadsanpassning du behöver. Om ni kommer fram till att en bostadsanpassning behövs kan arbetsterapeuten hjälpa dig med din ansökan.

För att kunna lämna in en fullständig ansökan krävs ett skriftligt intyg på att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyget ska skrivas av kommunens arbetsterapeuter, läkare eller annan sakkunnig person som har god kännedom om just den funktionsnedsättning som är aktuell i ditt fall.

 

Kontaktuppgifter

Rehabenheten

0550- 885 27. Telefontid: mån, tis, tor, fre 08.00-09.00, ons 13.00-14.00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".