Till innehållet

Krisberedskap

Så klarar du krisen

En kris uppstår ofta plötsligt och det är viktigt att vara förberedd på att kunna hantera krisen.

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid. En vecka är en bra inriktning på att kunna klara sig utan samhällets stöd, även om det inte finns några garantier för vad som händer efter en vecka. Det beror helt på vad som har hänt och hur omfattande krisen är.

Samla gärna ihop det som är mest nödvändigt att ha vid en kris. Exempel på saker som kan vara bra att ha i en krislåda är:

 • mediciner och första hjälpen-låda
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten
 • varma kläder och filtar
 • mat som klarar förvaring i rumstemperatur
 • campingkök och bränsle
 • vattendunkar
 • ficklampor och värmeljus
 • radio som drivs av batteri, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • power bank eller vevladdare till mobiltelefon
 • kontanter
 • papperslista med viktiga telefonnummer.

Utöver detta är det bra om du har tillgång till någon alternativ värmekälla som drivs av annat än el.

Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps filmer nedan med tips för att skaffa en hemberedskap inom olika områden.

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål, till exempel som förråd. De måste kunna iordningsställas till skyddsrum igen inom två dygn. Det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrum och den utrustning som i vissa fall hör till skyddsrummet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) besiktigar skyddsrum, vilket sker utifrån senaste kontrolldatum och geografiskt läge. Även stickprovskontroller kan förekomma. Det är MSB som beslutar om ett skyddsrum ska avvecklas. Fastighetsägaren kan ansöka hos MSB om att avveckla hela eller delar av skyddsrum, men det måste då finnas särskilda skäl. Med hänsyn till dagens hotbild byggs numera inga nya skyddsrum.

På den här kartan kan du hitta ditt närmaste skyddsrum

Kommunens krisarbete 

En kris kräver ofta snabba och väl genomtänkta beslut, liksom samverkan mellan kommun, polis, landsting, grannkommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer. Vid en kris är det viktigt att få så korta avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner. Samtidigt måste man skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera krissituationen. Kommunens krisledningsplan beskriver rutiner för ledning och samverkan vid en kris.

Vid en kris bildas en krisledning som består av kommunala tjänstemän i nyckelbefattningar samt andra stödfunktioner, beroende på vilken typ av händelse som har inträffat. Vid en kris kan även krisledningsnämnden som består av politiker, kallas in. Krisledningsnämnden har ett övergripande ansvar och tar över som styrande organ vid en extraordinär händelse.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kristinehamns kommun förbereder sig för kriser bland annat genom att analysera vilka risker som är kända i kommunen. Riskerna sammanställs i kommunens risk-och sårbarhetsanalys. De största identifierade riskerna är:

 • olyckor med farligt gods
 • störningar i elförsörjningen
 • störningar i livsmedelsförsörjningen
 • störningar i dricksvattenförsörjningen
 • pandemi (en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor).

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga risker genom bland annat utbildning, övning och upprättade av handlingsplaner. I detta arbete sker en bred samverkan, dels inom den egna kommunen, men även regionalt och nationellt.

Verksamheter med farliga ämnen

I Kristinehamns kommun finns följande företag med Seveso- verksamhet. 

Seveso är en stad i Italien som drabbades av en katastrof 1976 då flera kilo av dioxinet TCDD släpptes ut i luften på en liten kemisk fabrik. Seveso har sedan blivit ett begrepp som EU antagit för att klassa företag som hanterar farliga kemikalier.

Här kan du läsa mer om risker och säkerhet för dig som privatperson

Kontaktuppgifter

Maria Sundström - säkerhetssamordnare
maria.sundstrom@kristinehamn.se

0550-869 99

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".