Till innehållet

Fasadändring en- eller tvåbostadshus

fasadändring 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar. Du behöver bara bygglov om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Bygglov

Du behöver bygglov om

  • ditt en- eller tvåbostadshus ligger inom detaljplanelagt område och du vill byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • ditt en- eller tvåbostadshus ligger inom detaljplanelagt område och byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Du behöver inte bygglov om

  • ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanelagt område.
  • ditt en- och tvåbostadshus ligger inom detaljplanelagt område och du vill byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vi kan hjälpa till med bedömningen om den fasadändring du vill utföra kräver bygglov. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra till stadsbyggnad@kristinehamn.se så återkommer vi med om bygglov krävs.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan där aktuell byggnad markeras
  • Ritningar eller foto på befintligt utseende
  • Ritningar eller fotomontage på byggnadens nya utseende
  • Förslag till riskbedömning
  • Förslag till kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ändringar ska utföras varsamt

Tänk på att alla ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen (PBL) utföras varsamt. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller såväl invändigt som utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du utför en ändring. Det kan finnas utökade krav om bygglov för fasadändringar och även finnas specifika bestämmelser för byggnaders utseende. Du kan även läsa mer om fasadändring på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".